علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

فهرست پیشنهادی موضوعات پایان نامه در ارتباط با دیوان عدالت اداری

نظر به اینكه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد و دكترای حقوق عمومی كه به مرحله پایان نامه می­­­­­­رسند معمولاً درجستجوی موضوعاتی هستند كه علاوه بر جنبه نظری، در جریان عمل نیز مورد نیاز دستگاهها به ویژه دیوان عدالت اداری باشد، لذا برخی از موضوعاتی كه می­توانند به دانشجویان در ارتباط با دیوان عدالت اداری پیشنهاد شوند طی نامه­هایی از سوی معاونت آموزش و پژوهش به مدیران گروههای حقوق عمومی دانشگاههای مختلف اعلام شده­اند كه عناوین آنها به شرح ذیل می­باشد:

1- بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری.
2- بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری.
3- چالش های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری.
4- صلاحیت های دیوان عدالت اداری در آیینه رویه قضایی.
5- بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی.
6- بایسته های اجرای احكام دیوان عدالت اداری.
7- موسسات عمومی غیر دولتی و امكان شكایت از آنهادردیوان عدالت اداری.
8- شوراهای اسلامی و امكان نظارت بر آنها در دیوان عدالت اداری.
9- تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی.
10- دادگاههای اداری و نظارت دیوان عدالت اداری.
11- ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری.
12- تأثیر دیوان عدالت اداری درپیشگیری از فساد اداری.
13- نقش دیوان عدالت اداری درارتقاء و گسترش حقوق شهروندی.
14- مراجع دادرسی اداری در كشورهای عربی (مصر، لبنان،سوریه و...).
15- مسئولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
16- مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آئینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
17- مسئولیت مدنی بانكهای بخش عمومی اقتصاد کشور در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
18- نقش و جایگاه رویه قضایی دیوان عدالت اداری درحقوق ایران (جایگاه و تأثیر آن در وضع، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات).
19- جبران خسارت و اصول حاكم بر آن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری.
20- شخص ثالث درقانون و رویه دیوان عدالت اداری.
21- رویكردهای كیفری در قانون دیوان عدالت اداری.
22- رسیدگی شكلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری.
23- صلح و سازش در موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری.
24- صلاحیت محاكم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شكایات تابعیت.
25- طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان عدالت اداری.
26- نقش دادستان درموضوعات حقوق عمومی.
27- اصول حاكم بر تفسیر قوانین و مقررات.
28- نقش هیأت عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع.
29- ملاك كلی بودن مصوبات مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
30- بررسی پیش نویس قانون عام اداری : ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری.

 لازم به ذكر است آثار دانشجویانی كه مورد تاْیید دیوان قرار گیرد، با حمایت دیوان به چاپ خواهد رسید.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.