Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/529


موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 280/21/80/4055 مورخ 30/7/90
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیات تخصصی اداری و استخدامی


* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/529 دادنامه : 107 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای حسن صدیق
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 280/21/80/4055 مورخ 30/7/90
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
فرزندان پسر سرپرست مرد ، در صورتی که براساس تشخیص کمیسیون عالی پزشکی نیرو از کارافتاده دائم باشند می توانند از ابتدای سن 23 سالگی تا پایان عمر با کفالت از کارافتادگی و با حق بیمه معادل قبل از سن مذکور تحت پوشش سازمان قرار گیرند . در صورت ازدواج ، همسر و فرزندان ایشان ( عروس و نوه سرپرست ) با حق بیمه آزاد الزاماً بایستی تحت پوشش سازمان قرار گیرند . تاخیر در برقراری بیمه عروس و نوه ( از تاریخ ازدواج و تولد ) مشمول جرایم مقرر می گردد .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
دستورالعمل موضوع خواسته مغایر ماده 8 قانون اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح و بند « ح » ماده 191 قانون ناجا و تبصره 1 آن می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
الف ) در مواد 6 ، 7 ، 8 و9 قانون اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مصوب 29/10/72 عائله تحت تکفل شامل همسر ، فرزندان ، پدر و مادر تحت تکفل و فرزندان کارمندان اناث را مشخص و آنها را طی شرایطی از نظر حد نصاب سنی و ابتلا به بیماری غیر قابل علاج و ... تحت پوشش بیمه درمانی قرارداده که دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به تامین بخش عمده ای از حق بیمه سرانه آنها که هرساله توسط دولت محترم تصویب وابلاغ می شود .
ب ) در تبصره ماده 11 همین قانون ( قانون اساسنامه ) به بیمه شده ( سرپرست ) اجازه داده سایر افراد تحت تکفل وابسته به خود را که در قوانین و مقررات استخدامی ارتش ، سپاه و ناجا ( از جمله بند ج ماده 191 قانون ناجا مورد اشاره خواهان محترم در دادخواست تقدیمی )بعنوان مستمری بگیران یاد شده در صورت پرداخت تمام حق بیمه سرانه توسط بیمه شده ( سرپرست ) مطابق حق بیمه سرانه کارکنان دولت زیر پوشش خدمات درمانی سازمان قرار دهند .
ج ) دولت محترم هرساله مبلغ حق بیمه سرانه این افراد به عنوان افراد تبعی درجه 3 شامل پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، عروس ، داماد و سایر موارد که توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین و تایید می گردد تصویب و ابلاغ می نماید که این مصوبات توسط ستاد کل نیروهای مسلح به این سازمان جهت اجراء ابلاغ می گردد.
د ) بخشنامه صادره این سازمان براساس مواد قانونی قانون اساسنامه خصوصاً مواد 8 در ارتباط با فرزند پسر معلول و تبصره ماده 11 خصوصاً نوه ها و تصویب نامه سالیانه هیات محترم دولت و پیرو آن ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و بعلاوه براساس نظریه حقوقی شماره 16/108/1/161 مورخ 29/4/77 و بخشنامه ابلاغی 782/91/1/2010 مورخ 5/10/91 تهیه و ابلاغ شده که دقیقاً منطبق بر قانون اساسنامه سازمان خدمات درمانی و قوانین و مقررات استخدامی ارتش ، سپاه و ناجا و مصوبات هیات دولت ، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد .
رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
در خصوص شکایت آقای حسن صدیق بطرفیت سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 280/21/80/4055 مورخ 30/7/1390 در قسمت مربوط به احتساب حق بیمه عروس و نوه سرپرست بصورت آزاد از آنجائیکه تبصره ماده 11 قانون اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/72 مقرر نموده است « افراد موضوع مواد 10 و 11 این اساسنامه ، همچنین سایر افراد تحت تکفل موضوع ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 و ماده 182 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی مصوب 1370 ( به استثنای افراد موضوع مواد 6 ، 7 ، 8 و 9 این اساسنامه ) در صورت پرداخت تمام حق بیمه سرانه توسط بیمه شده مطابق حق بیمه سرانه کارکنان دولت می توانند زیر پوشش خدمات درمانی سازمان قرار گیرند )) و دستورالعمل موضوع شکایت منطبق بر تبصره فوق تنظیم گردیده است لذا مغایرتی با مقررات قانونی ندارد لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...