Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/386


موضوع: حذف عنوان مهندس عمران یا عنوان ناظر هماهنگ کننده ساختمان
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/386 دادنامه : 103 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : پروانه فرهانپور همدانی
* طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : حذف عنوان مهندس عمران یا عنوان ناظر هماهنگ کننده ساختمان
* متن مقرره مورد شکایت
بند 1 -23 (( شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان ، مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفتگانه مندرج در قانون در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی وتسلیم کننده گزارش های مرحله ای کار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذیربط می باشد ، مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد ناظر هماهنگ کننده شخص حقوقی خواهد بود)) .
بند 13-7 (( به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیقی و حقوقی رشته های مختلف ساختمان و ارسال گزارش مراحل اصلی کار حاصل از بازدید های مکرر ناظران از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان که باید براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمانی انجام پذیرد، ناظران رشته های معماری ، عمران، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کارخواهد بود ، توسط سازمان استان تعیین و به صاحب کار ، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می شوند ناظر هماهنگ کننده هر ساختمان بایدگزارش پایان هریک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاد 23 آیین ماده 33 و ترتیبات تبصره همین ماده به شرحی که در ذیل این بند ذکر می شود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و سایر ناظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید. ))

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
انتخاب مهندس ناظر هماهنگ کننده از بین مهندسان ناظر عمران مغایر ماده 7 قانون نظام مهندسی بوده و لذا در خواست حذف نام مهندس عمران به عنوان ناظر هماهنگ کننده در بند 32 از ماده 1 و بند 7 از ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و باید این وظیفه به مهندسان معمار محول شود .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مطابق بند 13-7 شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر هماهنگ کننده یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود و وظیفه ناظر هماهنگ کننده نیز همانگونه که از نام آن مشخص است هماهنگی بین ناظران و تسلیم گزارش خود و سایر مهندسان ناظر در پایان هر یک از مراحل اصلی کار وفق ماده 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد و لذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و رد خواسته شاکی مورد استدعا می باشد .* رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
نظر به این که ادعای مغایرت شیوه نامه با آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 قابلیت طرح در دیوان نداشته و صلاحیت و حدود اختیارات هیات عمومی محصور و محدود به رسیدگی به تخالف و تغایر مصوبه با قانون است از آنجاییکه مصوبه معترض به مغایرتی با ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مورد استناد قرار گرفته ندارد لذا به اتفاق نظر رای به رد شکایت با اجازه حاصله از ماده 84 قانون دیوان صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

ساریخانی
نائب رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...