Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/1387


موضوع: بطال بخشنامه شماره 3619/020 مورخ 20/12/92 وزیر جهاد کشاورزی
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/1387 دادنامه : 102 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای اصغرکیانی اصل
* طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 3619/020 مورخ 20/12/92 وزیر جهاد کشاورزی

*متن مقرره مورد شکایت
مخلص وماحصل ادعای شاکی این است که به موجب بخشنامه مذکور احداث گلخانه ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود . در حالیکه براساس مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 و اصلاحی آن در سال 85 و مصوبه مورخ 1/8/85 مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون مذکور به صراحت تعیین شده است و تغییر کاربری مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر می باشد و از آنجائیکه بخشنامه مبحوث فیه در باب تغییر کاربری موجب برداشتهای متهافت و متعارض از قانون و سوء استفاه با تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود و با همین بخشنامه مجوز تغییر کاربری صادر می شود با استناد به اصول 4 و 170 قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعا می باشد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ، مدیر کل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور دفاعاً طی لایحه مثبوت به شماره 100 مورخ 3/2/96 که ثبت دفر اندیکاتور هیات عمومی شده دفاعاً بیان می دارد : بر طبق تبصره 4 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 احداث گلخانه ها ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی شود و موارد مذکور از شمول ماده یک قانون فوق الذکر مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری منعی ندارد و مواد 3 و 10 استنادی از سوی شاکی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درخصوص اعمال مجازات تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی است و بعلاوه اینکه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون مذکور به موجب ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون مارالذکر بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مشمول آن نمی شود مگر بدون اخذ موافقت رئیس سازمان و موافقت محیط زیست صورت پذیرفته باشد .
رای هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
نظر به اینکه بخشنامه از جهت مفهوم ، منطوق ومدلول منطبق با تبصره 4 ماده یک قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و زارعی باغها مصوب 85 بوده و هیچ یک از مواد ذکر شده در بخشنامه تغییر کابری محسوب نمی شود و انجام موارد مصرح در بخشنامه معترض به با رعایت ضوابط زیست محیطی و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده 10 قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت هـرگونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیر الذکر و ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون موصوف ، بخشنامه معترض به ، به تصویب وزیر جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون را که بطور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شده است در حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه استنادی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست لذا بنا به جهات فوق هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...