Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/887


موضوع: ابطال قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ( قسمت اخیر بند ت ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/887 دادنامه : 100 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای سیدکریم میرمحمدی فرزند ابوالقاسم
* طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ( قسمت اخیر بند ت ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران )

* متن مقرره مورد شکایت
نظر به اینکه برابر قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغها با تاسیس جدید اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی قانون را در حکم اراضی زراعی و باغها مصوب نموده و از آنجایی که آئین نامه به موجب قانون در جهت تبیین لزوماً می بایست باشد در حالی که با تصویب عبارت اخیر دامنه مشمول قانون را توسعه داده و نسبت به تغییر کاربری در فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی مبادرت به جرم انگاری نموده لذا این اقدام برخلاف ماده یک قانون حفظ کاربری و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه می باشد لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری ناظر به فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها تلقی گردیده را دارم .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
1- شاکی در خواسته خود به صورت کلی ابطال قسمتی از آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را بدون ذکر شماره تصویب نامه و تاریخ آن و بدون ذکر مستندات و ضمایم را درخواست نموده که این موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی دیوان بوده و قابل پذیرش نیست .
2- قانون گذار جهت حمایت از زراعت نوین و ایجاد بستر و انگیزه لازم برای ورود به این عرصه به صورت مشوق در تبصره 4 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، احداث گلخانه ها ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها ، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری ندانسته و از شمول ماده یک و تبصره یک ذیل آن مستثنی بوده و بر طبق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون موصوف ، فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد و در صورتی که مجریان هر یک از فعالیتهای این تبصره قصد تغییر کاربری اراضی را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوط ، تغییر کاربری غیر مجاز بدهند اقدام آنان جرم محسوب و با آنان برخورد می شود .
3- اراضی زراعی و باغها در بند « ت » ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مذکور تعریف گردیده که بر طبق آن اراضی تحت کشت ، آیش و باغات شامل آبی و دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد . اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی در حکم اراضی و باغ ها محسوب گردیده است درخواست صدور قرار رد دعوی مورد استدعاست .
*رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
در خصوص شکایت آقای سید کریم میر محمدی فرزند ابوالقاسم بطرفیت وزارت جهاد کشاورزی بخواسته ابطال قسمت اخیر بند ( ت ) ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با هیچیک از قوانین اعلامی شاکی مغایرت و منافاتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد لذا مستنداً به بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...