Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/887


موضوع: ابطال قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ( قسمت اخیر بند ت ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/887 دادنامه : 100 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای سیدکریم میرمحمدی فرزند ابوالقاسم
* طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ( قسمت اخیر بند ت ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران )

* متن مقرره مورد شکایت
نظر به اینکه برابر قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغها با تاسیس جدید اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی قانون را در حکم اراضی زراعی و باغها مصوب نموده و از آنجایی که آئین نامه به موجب قانون در جهت تبیین لزوماً می بایست باشد در حالی که با تصویب عبارت اخیر دامنه مشمول قانون را توسعه داده و نسبت به تغییر کاربری در فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی مبادرت به جرم انگاری نموده لذا این اقدام برخلاف ماده یک قانون حفظ کاربری و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه می باشد لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری ناظر به فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها تلقی گردیده را دارم .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
1- شاکی در خواسته خود به صورت کلی ابطال قسمتی از آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را بدون ذکر شماره تصویب نامه و تاریخ آن و بدون ذکر مستندات و ضمایم را درخواست نموده که این موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی دیوان بوده و قابل پذیرش نیست .
2- قانون گذار جهت حمایت از زراعت نوین و ایجاد بستر و انگیزه لازم برای ورود به این عرصه به صورت مشوق در تبصره 4 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، احداث گلخانه ها ، دامداری ها ، مرغداری ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها ، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری ندانسته و از شمول ماده یک و تبصره یک ذیل آن مستثنی بوده و بر طبق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون موصوف ، فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد و در صورتی که مجریان هر یک از فعالیتهای این تبصره قصد تغییر کاربری اراضی را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوط ، تغییر کاربری غیر مجاز بدهند اقدام آنان جرم محسوب و با آنان برخورد می شود .
3- اراضی زراعی و باغها در بند « ت » ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مذکور تعریف گردیده که بر طبق آن اراضی تحت کشت ، آیش و باغات شامل آبی و دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد . اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی در حکم اراضی و باغ ها محسوب گردیده است درخواست صدور قرار رد دعوی مورد استدعاست .
*رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
در خصوص شکایت آقای سید کریم میر محمدی فرزند ابوالقاسم بطرفیت وزارت جهاد کشاورزی بخواسته ابطال قسمت اخیر بند ( ت ) ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با هیچیک از قوانین اعلامی شاکی مغایرت و منافاتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد لذا مستنداً به بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...