Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/94/228 و 94/724


موضوع: 1)ابطال درجات 3 لغایت 6 مجازات انتظامی مذکور در ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 ، 2) ابطال مواد 59 و87 و88 و90 از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان
تاریخ تنظیم گزارش: 17 مرداد 1396
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/228 و 94/724 دادنامه : 90 تاریخ: 16/5/96
* شـاکــی : 1- مهدی حاجی قاسمی 2- رضا صیاد فر
* طرف شکایت : هیأت دولت – وزارت راه و شهرسازی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : 1)ابطال درجات 3 لغایت 6 مجازات انتظامی مذکور در ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 ، 2) ابطال مواد 59 و87 و88 و90 از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
ماده 59 آیین نامه : داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر باشند.
ماده 87 آیین نامه : شورای انتظامی ملزم است به شکایت واصل شده رسیدگی، در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت و یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 88 آیین نامه : (( طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.))
ماده 90 آیین نامه : مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :
درجه 1: اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه 2: توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه 3: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 4: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 5: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 6: محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
هر دو شاکی پرونده علت درخواست ابطال مواد 59 و87 و 88 و90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مغایرت با اصول 22 و 138 قانون اساسی و بند 7 رأی شماره 66 - 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بندهای 5 و6 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 اعلام داشته اند.
*خلاصه شکایت شاکی
شاکی ردیف اول در شرح شکایت خویش اعلام داشته :
1) قانونگذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 اعلام داشته « اشتغال به امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی را که همان خدمات مهندسی ساختمان مذکور در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 17/11/75 می باشد مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار حرفه ای دانسته که مرجع صدور آن حسب مورد وزارت راه شهرسازی یا تعاون وکار و رفاه اجتماعی می باشد.
2) از آنجایی که هر شخص واجد صلاحیتی که بتواند پروانه اشتغال را دریافت کند در واقع حق مکتسبی را بدست آورده است که مصداق بارز لفظ مندرج در اصل 22 قانون اساسی بوده و به استناد فراز پایانی آن اصل نمی توان به آن حق تعرض کرد مگر به موجب قانون.
3) اگر به استناد نظریه شماره 3525/60 – 26/6/1360 فقهای شورای نگهبان تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید جایز نیست به طریق اولی محروم کردن شخصی که پروانه اشتغال اخذ کرده است تعرض به حق محسوب می شود که به استناد نص صریح اصل 22 قانون اساسی فقط به موجب قانون به معنای اخص کلمه جایز است و لاغیر.
4) قانونگذار در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان را به آیین نامه اجرایی محول نموده است.
5) هیأت دولت مأذون از طرف قانونگذار در ماده 90 آیین نامه اجرایی مصوب 17/11/75 مجازاتهای انتظامی را به 6 درجه تقسیم کرده است که درجات سوم لغایت ششم آن ناظر به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار حرفه ای برای مدتی معین و یا بطور دائم میباشد، با عنایت به توضیحات داده شده، نظر به اینکه اذن مقنن و تصویب آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیأت دولت به هیچ وجه متضمن وضع قاعده آمره مشعر به تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به کار مهندسی نمی باشد بنابراین درجات سوم تا ششم ماده 90 آیین نامه اجرایی مصوب 17/11/75 خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و قابل ابطال است. شاکی ردیف دوم آقای رضا صیادفر شکایت مشابهی بخواسته ابطال مواد 90 و59 و87 و88 از آیین نـامه قـانون نظام مهندسی و سـاختمان را مطرح نموده که مشـابه شکـایت قرائت شده می باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرفهای شکایت در هر دو پرونده علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه دفاعی را بعمل نیاورده و لایحه ای نیز تقدیم ننموده اند.
رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متضمن نحوه رسیدگی به شکایات واصله در شورای انتظامی بوده و ماده 88 آیین نامه نیز به بیان رسیدگی به موضوع اتهامات اعضاء در مراجع قضایی می پردازد که این موضوع مانع از طرح پرونده اعضاء در شورای انتظامی نمی گردد و هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی ندارد، لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت در این قسمت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ر


جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...