Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/94/228 و 94/724


موضوع: 1)ابطال درجات 3 لغایت 6 مجازات انتظامی مذکور در ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 ، 2) ابطال مواد 59 و87 و88 و90 از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان
تاریخ تنظیم گزارش: 17 مرداد 1396
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/228 و 94/724 دادنامه : 90 تاریخ: 16/5/96
* شـاکــی : 1- مهدی حاجی قاسمی 2- رضا صیاد فر
* طرف شکایت : هیأت دولت – وزارت راه و شهرسازی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : 1)ابطال درجات 3 لغایت 6 مجازات انتظامی مذکور در ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 ، 2) ابطال مواد 59 و87 و88 و90 از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
ماده 59 آیین نامه : داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر باشند.
ماده 87 آیین نامه : شورای انتظامی ملزم است به شکایت واصل شده رسیدگی، در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت و یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 88 آیین نامه : (( طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.))
ماده 90 آیین نامه : مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :
درجه 1: اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه 2: توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه 3: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 4: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 5: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 6: محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
هر دو شاکی پرونده علت درخواست ابطال مواد 59 و87 و 88 و90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مغایرت با اصول 22 و 138 قانون اساسی و بند 7 رأی شماره 66 - 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بندهای 5 و6 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 اعلام داشته اند.
*خلاصه شکایت شاکی
شاکی ردیف اول در شرح شکایت خویش اعلام داشته :
1) قانونگذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 اعلام داشته « اشتغال به امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی را که همان خدمات مهندسی ساختمان مذکور در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 17/11/75 می باشد مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار حرفه ای دانسته که مرجع صدور آن حسب مورد وزارت راه شهرسازی یا تعاون وکار و رفاه اجتماعی می باشد.
2) از آنجایی که هر شخص واجد صلاحیتی که بتواند پروانه اشتغال را دریافت کند در واقع حق مکتسبی را بدست آورده است که مصداق بارز لفظ مندرج در اصل 22 قانون اساسی بوده و به استناد فراز پایانی آن اصل نمی توان به آن حق تعرض کرد مگر به موجب قانون.
3) اگر به استناد نظریه شماره 3525/60 – 26/6/1360 فقهای شورای نگهبان تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید جایز نیست به طریق اولی محروم کردن شخصی که پروانه اشتغال اخذ کرده است تعرض به حق محسوب می شود که به استناد نص صریح اصل 22 قانون اساسی فقط به موجب قانون به معنای اخص کلمه جایز است و لاغیر.
4) قانونگذار در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان را به آیین نامه اجرایی محول نموده است.
5) هیأت دولت مأذون از طرف قانونگذار در ماده 90 آیین نامه اجرایی مصوب 17/11/75 مجازاتهای انتظامی را به 6 درجه تقسیم کرده است که درجات سوم لغایت ششم آن ناظر به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار حرفه ای برای مدتی معین و یا بطور دائم میباشد، با عنایت به توضیحات داده شده، نظر به اینکه اذن مقنن و تصویب آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیأت دولت به هیچ وجه متضمن وضع قاعده آمره مشعر به تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به کار مهندسی نمی باشد بنابراین درجات سوم تا ششم ماده 90 آیین نامه اجرایی مصوب 17/11/75 خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و قابل ابطال است. شاکی ردیف دوم آقای رضا صیادفر شکایت مشابهی بخواسته ابطال مواد 90 و59 و87 و88 از آیین نـامه قـانون نظام مهندسی و سـاختمان را مطرح نموده که مشـابه شکـایت قرائت شده می باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرفهای شکایت در هر دو پرونده علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه دفاعی را بعمل نیاورده و لایحه ای نیز تقدیم ننموده اند.
رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متضمن نحوه رسیدگی به شکایات واصله در شورای انتظامی بوده و ماده 88 آیین نامه نیز به بیان رسیدگی به موضوع اتهامات اعضاء در مراجع قضایی می پردازد که این موضوع مانع از طرح پرونده اعضاء در شورای انتظامی نمی گردد و هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی ندارد، لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت در این قسمت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ر


جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...