Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع /95/264 و هـ ع /95/265


موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره 23 ( فرمول محاسبه )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 مرداد 1396
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
* کـلاسـه پـرونـده : هـ ع /95/264 و هـ ع /95/265 دادنامه : 81 تاریخ : 31/4/96
* شـاکــی : آقای خدابخش قادری فرزند صمد وخانم زهرا احمدی چرمهینی فرزند عزیزاله
* طرف شکایت : شهرداری چرمهین وشورای شهر چرمهین
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره 23 ( فرمول محاسبه )

تعرفه شماره (23)
عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل وصنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوط می باشند. منشاء قانونی توضیحات
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1) در محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری مانند پاساژ ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر فرموصل مصوب و مازاد برآن معادل 80% فرمول جبهه اول ملاک عمل می باشند . در طبقات نیز به ازای هر طبقه بالاتر 5 درصد کسر می شود.
تبصره (2 ): حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل پردرآمد نبایستی از 000/500 ريال کمتر باشد .
تبصره (3 ) حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل متوسط نبایستی از 000/350 ريال کمتر باشد .
تبصره (4 ) حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل کم درآمد نبایستی از 000/250 ريال کمتر باشد.
تبصره (5 ) چناچه در حال حاضر و یادر آینده مشاغلی ایجاد شوند یا شناسایی شوند که در طبقه بندی های انجام شده قرار ندارند مراتب با پیشنهاد شهرداری به شورای اسلامی شهر بارعایت دیگر ضوابط قانونی جهت وصول عوارض سالیانه از آن ها قابل وصول خواهند بود .
تبصره (6 ) مبنای وصول عدم فعالیت واحدهای کسبی گواهی اتحادیه صنفی مربوطه می باشد .
تبصره (7 ) بیمارستان های دولتی مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد.
تبصره (8) بلوارهای اصلی سطح شهر و واحدهای کسبی با بیش از 70 متر مربع با ضریب 3 محاسبه می گردد.
تبصره (9) خیابان های 12 متری و بالاتر و واحدهای کسبی بیش از 50 متر با ضریب 2 محاسبه می گردد.
تبصره(10 ) کوچه های 12 متری وکمتر با ضریب 1 محاسبه می گردد.
تبصره (11) مشاغل خاص مثل تعاونی های مصرف ، مطب پزشکان ، دفاتر وکالت ، دفاتر نقشه کشی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های محلی ، آموزش گاه های رانندگی ، دفاتر بیمه و باشگاه ها و تالارهای پذیرایی نیز براساس جدول مشاغل ، مشمول پرداخت عوارض سالیانه کسب می باشند.
تبصره (12) شهرداری مکلف است تمهیدات پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا نماید.
1 عوارض شغل های لوکس و پردرآمد با ضریب 3 4×مساحت واحد کسبی×p50 %
2 عوارض شغل های متوسط با ضریب 2 2× مساحت واحدکسبی × p40%
3 عوارض شغل های کم درآمـد با ضریب 1 1× مساحت واحد کسبی× p 30 %

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شکات بطور خلاصه بیان داشتند شهرداری جهت محاسبه واخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل شهر بایستی براساس فرمول نحوه محاسبه عوارض سالیانه محل کسب که منشاء قانونی آن بند 16 ماده 71 قانون و موسوم به شوراها وتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عبارت است از (s . p . k)100H t = A محاسبه نماید اما این اقدام را انجام نداده و شهرداری اعلام کرده و مشخص که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید( تا پایان سال 94 ) از60% تخفیف عوارض مشاغل برخوردار می گردد که با اعمال تخفیف بازهم مبلغ مورد محاسبه برای مشاغل ما بیشتر از فرمول است لذا تقاضای ابطال آن می گردد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
از سوی طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست وضمائم ، لایحه دفاعیه تا زمان تنظیم گزارش ارسال نشده است .


هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحضه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
*رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
با امعان نظر به اینکه عوارض کسب و پیشه یا صنفی در راستای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و نوعی عوارض محلی محسوب می گردد و از جانب شکات هم مستندات مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات راجع به اقدامات شورای شهر ابراز نگردیده لذا مستنداً به تبصره مرقوم و بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و و انتخاب شهرداران به استناد مـواد 12 و 84 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صـادر می شود ، این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...