Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع /95/264 و هـ ع /95/265


موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره 23 ( فرمول محاسبه )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 مرداد 1396
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
* کـلاسـه پـرونـده : هـ ع /95/264 و هـ ع /95/265 دادنامه : 81 تاریخ : 31/4/96
* شـاکــی : آقای خدابخش قادری فرزند صمد وخانم زهرا احمدی چرمهینی فرزند عزیزاله
* طرف شکایت : شهرداری چرمهین وشورای شهر چرمهین
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شورای شهر موسوم به تعرفه شماره 23 ( فرمول محاسبه )

تعرفه شماره (23)
عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل وصنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوط می باشند. منشاء قانونی توضیحات
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1) در محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری مانند پاساژ ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر فرموصل مصوب و مازاد برآن معادل 80% فرمول جبهه اول ملاک عمل می باشند . در طبقات نیز به ازای هر طبقه بالاتر 5 درصد کسر می شود.
تبصره (2 ): حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل پردرآمد نبایستی از 000/500 ريال کمتر باشد .
تبصره (3 ) حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل متوسط نبایستی از 000/350 ريال کمتر باشد .
تبصره (4 ) حداقل عوارض سالیانه محل کسب و پیشه برای مشاغل کم درآمد نبایستی از 000/250 ريال کمتر باشد.
تبصره (5 ) چناچه در حال حاضر و یادر آینده مشاغلی ایجاد شوند یا شناسایی شوند که در طبقه بندی های انجام شده قرار ندارند مراتب با پیشنهاد شهرداری به شورای اسلامی شهر بارعایت دیگر ضوابط قانونی جهت وصول عوارض سالیانه از آن ها قابل وصول خواهند بود .
تبصره (6 ) مبنای وصول عدم فعالیت واحدهای کسبی گواهی اتحادیه صنفی مربوطه می باشد .
تبصره (7 ) بیمارستان های دولتی مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد.
تبصره (8) بلوارهای اصلی سطح شهر و واحدهای کسبی با بیش از 70 متر مربع با ضریب 3 محاسبه می گردد.
تبصره (9) خیابان های 12 متری و بالاتر و واحدهای کسبی بیش از 50 متر با ضریب 2 محاسبه می گردد.
تبصره(10 ) کوچه های 12 متری وکمتر با ضریب 1 محاسبه می گردد.
تبصره (11) مشاغل خاص مثل تعاونی های مصرف ، مطب پزشکان ، دفاتر وکالت ، دفاتر نقشه کشی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های محلی ، آموزش گاه های رانندگی ، دفاتر بیمه و باشگاه ها و تالارهای پذیرایی نیز براساس جدول مشاغل ، مشمول پرداخت عوارض سالیانه کسب می باشند.
تبصره (12) شهرداری مکلف است تمهیدات پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا نماید.
1 عوارض شغل های لوکس و پردرآمد با ضریب 3 4×مساحت واحد کسبی×p50 %
2 عوارض شغل های متوسط با ضریب 2 2× مساحت واحدکسبی × p40%
3 عوارض شغل های کم درآمـد با ضریب 1 1× مساحت واحد کسبی× p 30 %

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شکات بطور خلاصه بیان داشتند شهرداری جهت محاسبه واخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل شهر بایستی براساس فرمول نحوه محاسبه عوارض سالیانه محل کسب که منشاء قانونی آن بند 16 ماده 71 قانون و موسوم به شوراها وتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عبارت است از (s . p . k)100H t = A محاسبه نماید اما این اقدام را انجام نداده و شهرداری اعلام کرده و مشخص که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید( تا پایان سال 94 ) از60% تخفیف عوارض مشاغل برخوردار می گردد که با اعمال تخفیف بازهم مبلغ مورد محاسبه برای مشاغل ما بیشتر از فرمول است لذا تقاضای ابطال آن می گردد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
از سوی طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست وضمائم ، لایحه دفاعیه تا زمان تنظیم گزارش ارسال نشده است .


هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحضه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
*رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
با امعان نظر به اینکه عوارض کسب و پیشه یا صنفی در راستای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و نوعی عوارض محلی محسوب می گردد و از جانب شکات هم مستندات مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات راجع به اقدامات شورای شهر ابراز نگردیده لذا مستنداً به تبصره مرقوم و بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و و انتخاب شهرداران به استناد مـواد 12 و 84 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صـادر می شود ، این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...