Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/828


موضوع: ابطال بند یک مصوبه 222 – 12/11/81 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت
تاریخ تنظیم گزارش: 01 مرداد 1396
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/828 دادنامه : 80 تاریخ : 31/4/96
* شـاکــی : آقای سید مصطفی صالحی
*طرف شکایت : شهرداری اهواز و شورای اسلامی شهر اهواز
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند یک مصوبه 222 – 12/11/81 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*متن مقرره مورد شکایت
مصوبه قبلی حق مشرفیت با موارد ذیل مجدداً مورد تأیید قرار گرفت
تا میزان تعریض به عمق 3 متر چنانچه متقاضی مایل باشد تعریضی را انجام بدهد لیکن تراکم قبل از تعریض را بگیرد و مدعی ارزش ملک در تعریض نباشد ، حق مشرفیت دریافت شود .
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی طی دادخواست ارائه شده اعلام می دارد که پس از اعتراض به شهرداری ، شهرداری اعلام داشته که صدورپروانه موکول به تعهد نامه رسمی مبنی بر رعایت تعریض بدون دریافت غرامت به مالکین بابت عرصه و بنا تعلق خواهد گرفت ، لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی تقاضای نقض و ابطال مصوبه شماره 222 شورای اسلامی شهر اهواز و الزام شهرداری نسبت به پرداخت قیمت عادلانه روز بهای زمین مورد استدعاست .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه ای اعلام می دارد که :
1-برابر ماده 1 و2 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر ، مصوب هیأت وزیران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون شورای اسلامی کشور مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است . همچنین مطابق بند « س » و « ز » ماده 14 آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر .... مصوب 7/7/78 هیأت وزیران ، شورای شهر به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض ، مکلف به مراعات اقشار کم درآمد بوده و می تواند نسبت به اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض تمهیدات لازم را مبذول نماید ، لذا مصوبه شورا براساس اختیارات قانونی فوق الذکر و با امعان نظر به ماده 10 و 294 قانون مدنی وضع گردیده و وجاهت قانونی دارد .
2- مطابق مواد 1290 ، 1292 و 1301 قانون مدنی اسناد رسمی از جمله تعهد نامه های رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر بوده و در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند ، انکار و تردید مسموع نیست و امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضاء کننده دلیل است ، لذا با توجه به شرح مقررات قانونی مذکور نمی توان تعهد نامه ثبتی صادره از سوی شاکی را از درجه اعتبار خارج دانست ، ضمناً برابر ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است .هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده ( تبصره یک ماده 50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5 ) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است ، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 1) 105 -1/7/1374 ، 2) 1187 -23/10/1386 ، 3) 1229 -23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض برحق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است .
1- نظر به این که مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است ، خلاف تشخیص داده نمی شود .
2- بخشنامه شماره م /33/1/6643 وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و بند ( ح ) ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 71 هیأت وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد .
3- ماده 20 مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال 1384 شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردیده است . موضوع از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند 1385و قابل ابطال تشخیص نگردید .
بنابراین مصوبه 222 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مصوب 12/11/81 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...