Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/828


موضوع: ابطال بند یک مصوبه 222 – 12/11/81 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت
تاریخ تنظیم گزارش: 01 مرداد 1396
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/828 دادنامه : 80 تاریخ : 31/4/96
* شـاکــی : آقای سید مصطفی صالحی
*طرف شکایت : شهرداری اهواز و شورای اسلامی شهر اهواز
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند یک مصوبه 222 – 12/11/81 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*متن مقرره مورد شکایت
مصوبه قبلی حق مشرفیت با موارد ذیل مجدداً مورد تأیید قرار گرفت
تا میزان تعریض به عمق 3 متر چنانچه متقاضی مایل باشد تعریضی را انجام بدهد لیکن تراکم قبل از تعریض را بگیرد و مدعی ارزش ملک در تعریض نباشد ، حق مشرفیت دریافت شود .
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی طی دادخواست ارائه شده اعلام می دارد که پس از اعتراض به شهرداری ، شهرداری اعلام داشته که صدورپروانه موکول به تعهد نامه رسمی مبنی بر رعایت تعریض بدون دریافت غرامت به مالکین بابت عرصه و بنا تعلق خواهد گرفت ، لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی تقاضای نقض و ابطال مصوبه شماره 222 شورای اسلامی شهر اهواز و الزام شهرداری نسبت به پرداخت قیمت عادلانه روز بهای زمین مورد استدعاست .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه ای اعلام می دارد که :
1-برابر ماده 1 و2 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر ، مصوب هیأت وزیران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون شورای اسلامی کشور مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است . همچنین مطابق بند « س » و « ز » ماده 14 آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر .... مصوب 7/7/78 هیأت وزیران ، شورای شهر به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض ، مکلف به مراعات اقشار کم درآمد بوده و می تواند نسبت به اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض تمهیدات لازم را مبذول نماید ، لذا مصوبه شورا براساس اختیارات قانونی فوق الذکر و با امعان نظر به ماده 10 و 294 قانون مدنی وضع گردیده و وجاهت قانونی دارد .
2- مطابق مواد 1290 ، 1292 و 1301 قانون مدنی اسناد رسمی از جمله تعهد نامه های رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر بوده و در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند ، انکار و تردید مسموع نیست و امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضاء کننده دلیل است ، لذا با توجه به شرح مقررات قانونی مذکور نمی توان تعهد نامه ثبتی صادره از سوی شاکی را از درجه اعتبار خارج دانست ، ضمناً برابر ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است .هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده ( تبصره یک ماده 50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5 ) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است ، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 1) 105 -1/7/1374 ، 2) 1187 -23/10/1386 ، 3) 1229 -23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض برحق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است .
1- نظر به این که مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است ، خلاف تشخیص داده نمی شود .
2- بخشنامه شماره م /33/1/6643 وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و بند ( ح ) ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 71 هیأت وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد .
3- ماده 20 مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال 1384 شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردیده است . موضوع از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند 1385و قابل ابطال تشخیص نگردید .
بنابراین مصوبه 222 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مصوب 12/11/81 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع حق مشرفیت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...