Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 1166/94
شماره دادنامه: 447
موضوع رأی: ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
شاکی: آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 447
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/1166
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
     گردش کار: آقای مجتبی آقایی به وکالت از آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " با سلام و احترام، توکیلاً به وکالت از طرف موکل مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به استحضار می رساند: بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه در تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه در سال 1394 که بیان می نماید: رعایت 20 متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p 10 در بافت فرسوده و p 15 در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنین در صورت احداث زیربنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p50 اخذ خواهد شد ( به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از 70 درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p 30 اخذ خواهد شد. (برای مساحت بیش از 70%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p 30 اخذ خواهد شد. لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد چرا که بر طبق تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1529 که به پیوست می باشد اخذ هرگونه وجه به عنوان جریمه یا عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده 100 را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. "
  متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " ماده 1: عوارض پروانه ساختمانی
  تبصره 6: رعایت 30 متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p 10 در بافت فرسوده و p 15 در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهدشد. همچنین در صورت احداث زیر بنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p 50 اخذ خواهد شد ( به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از 70 درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی برمبنای p 30 اخذ خواهد شد (برای مساحت بیش از 70%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p 30 اخذ خواهد شد. "
  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 491/95- 8/2/1395 توضیح داده است که:
  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  احتراماً، در پرونده کلاسه 94/1166 معطوفاً به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی که در تاریخ 22/12/1394 به شورای اسلامی شهر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی در موقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند:
  اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصراً ابطال تبصره 6 ماده 1 تعیین تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداریها و سازمانهای تابعه در سال 1394بوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به رقابت ملکی و ایضاً عدم ارائه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی ماخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده باشد در سوابق شهرداری و شورا متکی و مقرون به دلائل مثبته و موجهه قانونی نمی باشد.
  ثانیاً: تعرفه و خاصه تبصره 6 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 به نحو معین و مصوب از سوی شورا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شهر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمره قانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساساً ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی باشد.
  ثالثاً: مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر علی القاعده مالک ملک ذیربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تامین و برآورد نماید لذا به نظر می رسد به رغم متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مهم نیز میسور نخواهد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر که با لحاظ بند 6 مصوبه 14/12/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها تبیین گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارائه می گردد.
  رابعاً: سازمان شهرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاهای سطح اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدهای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شهری می باشد که رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جهت ملاحظه ارسال می شود.
  بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیر موجه و قانونی مستدعی را دارم. "                
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
به موجب بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است. نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحیه های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                            مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...