Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 453/94
شماره دادنامه: 433
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقای شاهین شکرالهی

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 433
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/453
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای شاهین شکرالهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور
     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 -30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " ریاست محترم و قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  باسلام و احترام 
  به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 با توجه به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16762/211/ 3368 -30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت آن با مواد 115، 141، 142 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، همچنین بند 1 رأی شماره 30/4/5586 - 22/5/1376 شورای عالی مالیاتی و عدم صلاحیت مرجع صادر کننده به حضور تقدیم می گردد.
  1- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  « نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می گردد:
  1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.
  2- از آنجا که اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد. بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارائی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.»
  ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 اشعار می دارد. «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» به موجب ماده فوق ارزش دارایی مشمول مالیات شخص حقوقی با کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که قبلاً نسبت به پرداخت مالیات آنها اقدام شده حساب می شود و اشاره ای به اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات نشده است. به عبارت دیگر ماده 115 و تبصره های آن اساساً منصرف از موارد معافیت مالیاتی بوده و در واقع این ماده به هیچ وجه دلالتی بر نفی معافیت های مالیاتی، در مورد  شرکتهای منحل شده ندارند. از سوی دیگر، عموم و اطلاق موارد معافیت مالیاتی مصرح در آن قانون، حاکی از شمول این موارد نسبت به تمامی اشخاص حقوقی، اعم از موجود و منحل شده می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد، بنابر تصریح قانونگذار برخی از سودهای حاصل از فعالیت های اشخاص حقوقی (بر اساس اهداف مورد نظر مقنن در منبع استحصال سود) از پرداخت مالیات معاف گردیده اند از جمله: « سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی، به موجب بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم.
  سود حاصل از درآمد صادرات کالاهای صنعتی و غیر نفتی، به موجب ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.سود حاصل از درآمد تولید فرش دستباف، به موجب ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم .»
  بر اساس رویه های قانونی و به لحاظ رعایت اصل عدالت مالیاتی، سودهایی که به حکم صریح قانونی در منبع استحصال از پرداخت مالیات معاف شده اند به هیچ وجه نباید مشمول مالیات باشد چرا که در این صورت غرض قانونگذار در برقراری معافیتهای قانونی مالیاتی برآورده نخواهد شد. مضافاً اینکه براساس اصل 51 و 73 قانون اساسی به ترتیب آمده «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود» و «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...».
  این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با تفسیری عاری از استدلال محکم و قوی و در حالی که ماده 115 قانون مارالذکر، منصرف از تعیین حکم در خصوص معافیتهای مالیاتی است، اقدام به استنتاج نادرست مفهوم مخالف از این ماده و در نتیجه نقض مواد دیگرآن قانون نموده و به موجب بند 2 بخشنامه فوق الذکر، سودهایی که طبق مواد مورد اشاره، مشمول معافیت مالیاتی بوده اند را مشمول مالیات تلقی نموده است. این نکته در بند 2 بخشنامه و با عبارت «اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده تلی نمی گردد. بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال ) نخواهد بود.» درج گردیده است که این عبارت برخلاف نص ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و با تضییق دایره شمول مواد 141، 144 و 145آن قانون و همچنین بند 1 رأی شماره 30/4/5586 -22/5/1376 شورای عالی مالیاتی، موجبات نقض مقررات موضوعه و تضییع حقوق مؤدیان را فراهم آورده است و ابطال آن مورد استدعاست.
  متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
  "  شماره : 16762/211/3368                                                                          تاریخ : 3/2/1386
   اداره کل امور مالیاتی استان
  شورای عالی مالیاتی
  سازمان امور اقتصای و دارایی استان
  هیأت عالی انتظامی مالیاتی
  اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
  دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
  دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی
  مجله مالیات
  نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است. لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می گردد:
  1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.
  2- از آنجا که  اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شوده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد.
  بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها ( دوره انحلال ) نخواهد بود."
در پاسخ به شکایت، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23441/212/د- 1/7/1394 توضیح داده است که:
  " جناب آقای دربین
     مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
   سلام علیکم
  احتراماً درباره پرونده کلاسه 94/453 موضوع شکایت آقای شاهین شکرالهی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16762/211/3368 -30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور، راجع به عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیاتی اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:
  مطابق حکم صریح ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم، اندوخته ها و مانده سودهایی  قابل کسر از  ارزش داراییهای شخص حقوقی هستند که مالیات آنها قبلاً پرداخت گردیده است. بنابراین اندوخته ها و سودهای حاصل از منابع معاف به لحاظ این که بابت آنها مالیاتی پرداخت نشده است مشمول حکم مذکور نمی شود و از این جهت بر خلاف ادعای شاکی، بخشنامه مذکور وفق قوانین و مقررات مالیاتی و در چارچوب صلاحیت قانونی صادر گردیده است.
  با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 19784/232/د-7/6/1364 که مقرر می دارد: «با توجه به اینکه بابت اندوخته و سودهای معاف، قبلاً مالیاتی پرداخت نشده است لذا در اجرای مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل کسر از ارزش دارایی ها نخواهد بود ....» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج ازصلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مودیان مالیاتی، باتوجه به ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی  و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.
  در پایان، خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آید.
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و    اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یاد شده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                                     محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...