موضوعات پیشنهادی نشست های علمی-پژوهشی

معاونت آموزش و پژوهش در نظر دارد همچون سنوات گذشته، در خصوص موضوعات مبتلابه دیوان كه نیاز به كاوشهای علمی پژوهشی خاصی با مشاركت و همكاری اساتید صاحبنظر دانشگاهی یا صاحب منصبان قضایی دارد، نشست هایی را برگزار نماید. برای این منظور، به تناسب موضوع مورد كاوش، از یك یا چند نفر از صاحب نظران دعوت خواهد شد تا در نشستی علمی كه با حضور قضات و مستشاران دیوان وبه صورت جلسات همراه با پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد، موضوع را مورد بحث علمی و كارشناسی قرار دهند.
موضوعات پیشنهادی نشست های علمی-پژوهشی عبارتند از:
1- سیاستهای كلی نظام اداری
2- جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی و نحوه نظارت بر آنها.
3- صلاحیت دیوان نسبت به آراء صادره از كمیسیون ماده 56 منابع طبیعی.
4- صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات اداری و استثنات آن.
5- خسارت در قانون جدید دیوان عدالت اداری( شامل خسارات منتسب به دستگاه و منتسب به افراد ).
6- معیارهای مطابقت یا مخالفت آیین نامه ها و مصوبات دولت با قوانین.
7- ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری : رأی وحدت رویه مشابه(1- تعداد شعب 2- نظر دیوان 3- نقش هیأت عمومی).
8- تطبیق مقررات دولتی با قانون اساسی و سیاست های كلی نظام.
9- تعارض آراء هیأت عمومی و هیأت تطبیق مصوبات مجلس.
10- طرح شكایت علیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری.
11- نقش قراردادهای منعقده بین اشخاص و دستگاه های دولتی در صلاحیت های دیوان عدالت اداری.
12- حدود اختیارات هیأت وزیران در وضع قواعد.
13- الزام به تبعیت از سوی مراجع شبه قضایی.
14- مسئولیت مدنی دولت.
15- ویژگی های آیین دادرسی اداری.
16- شخص ثالث در قانون جدید دیوان عدالت اداری.
17- رویكردهای كیفری در قانون جدید دیوان عدالت اداری.
18- تأثیرات لایحه قضازدایی بر گستره فعالیت دیوان.
19- اصول حقوق عمومی حاكم بر دادرسی در دیوان عدالت اداری.
20- رسیدگی شكلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری.
21- نقش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اصلاح آیین نامه ها و تصمیمات دستگاه های دولتی.
22- صلح و سازش در موضوعات مشمول دیوان عدالت اداری.
23- صلاحیت محاكم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شكایات تابعیت (ماده4 قانون 1355 ثبت احوال).
24- اشتباه در حكم قاضی و شعب تشخیص (طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان).
25- بررسی نقش دادستانی حقوق عمومی.
26- بررسی لایحه قضازدایی.
27- اصول حاكم بر تفسیر قوانین و مقررات.
28- قضاء و مراجع شبه قضایی.
29- مستند و مستدل بودن آراء.
30- تجدید نظر در دیوان عدالت اداری.
31- نقش هیأت عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع(ماده 41).
32- ویژگیهای مصوبات مطروحه در هیأت عمومی : كلی و جزئی بودن(ملاك تمیز مصوبه كلی و جزئی).
33- بررسی پیش نویس قانون عام اداری: ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری

نشست سازوكارهاي نظارت بر مقررات دولتي

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف