دیوان عدالت اداری:
تغییر نشانی مودیان تاثیری در وضعیت مالیاتی آنها ندارد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف تغییر نشانی، موثر در وضعیت مالیاتی مودیان جهت برخورداری از تخفیف ها و مشوق های قانونی نمی باشد و به موجب رای یاد شده تغییر نشانی به نوعی ادامه فعالیت مودی محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال قسمتی از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 99/5/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 98 نسبت به محل فعالیت در سال 97 مشمول ثبت نام جدید بوده و مودیان مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل جداگانه، اظهارنامه مالیاتی باید ارائه دهند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/11/12 بخشنامه مشابه، به شماره 200/96/158 مورخ 1396/2/7 صادره از سازمان امور مالیاتی (جزء 3 بند ب) که بیان می داشت " .... لیکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی ( تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد."  را از تاریخ تصویب ابطال کرده بود و از آنجایی که مصوبه مورد شکایت در این پرونده بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/5/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دارای حکم کاملا مشابه با بخشنامه ابطال شده مذکور می باشد و تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به سال 1397 را مشمول ثبت نام جدید دانسته و مودی را مشمول مقررات دستورالعمل تخفیف های مالیاتی ندانسته است، این حکم را بر خلاف مفاد رای سابق هیات عمومی و استدلال های مندرج در آن و نیز بر خلاف مفاد ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و النهایه موجب سلب امتیازات مندرج در قانون از جمله تبصره 7 ماده 105 و نیز تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داد و رای بر ابطال آن صادر نمود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف