نظر شماره 89/18 مورخ 13/04/89
قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، افرادی را که مشمول تصویب نامه شماره 17598 هیات وزیران می شوند، در برنمی گیرد

معاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری کهکیلویه وبویر احمد طی نامه شماره 1290/02/74 مورخ 21/1/1389 سئوال نموده که آیا فوق العاده مقرر درماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم ودورافتاده و مناطق جنگی1 مصوب 7/12/1367 شامل کارکنان خرید خدمت شاغل درمناطق مزبور نیز می گردد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به این که تصویب نامه مربوط به استفاده از نیروی انسانی به صورت خرید خدمت درتاریخ 22/3/62 به تصویب رسیده وتاسال 78 اجرا می شده است وقانون مربوط به جذب نیروی انسانی در مناطق محروم ودورافتاده در سال 67 تصویب واجراگردیده است ودر قانون اخیرالذکر اشاره ای به شمول نیروی انسانی خرید خدمت نشده است و با عنایت به اصل عدم لزوم تفسیر مضیق از قوانین در امور مالی واینکه این مطلب بایستی در بودجه سالانه هر دستگاه قبلاً دیده شود وسپس به تصویب برسد، بنابراین قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، افرادی را که مشمول مصوبه سال 62 هیأت وزیران هستند (افراد خرید خدمت)، در برنمی گیرد» 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف