نظرشماره 88/3 مورخ 1388/12/9
آراء قطعی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

رئیس شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر زنجان طی نامه مورخ 12/11/88 درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام گردید:

« با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن" تصمیمات قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون های ..." آرای کمیسیون بند 2 ماده 55 قانون شهرداری نیز در دیوان قابل اعتراض است و دیوان نیز مرتباً به اینگونه اعتراضات و شکایات رسیدگی می نماید.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف