دیوان عدالت اداری
به عملکرد کارکنان دیوان عدالت نمره 17 می دهم

اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد از شهریور ماه 96 و بعد از تصویب چارت سازمانی جدید دیوان عدالت اداری شروع به فعالیت کرد، هدف از  تشکیل این اداره کل ، اجراي صحيح قوانين  ، جلوگيري از توسعه و تکرار عوامل بروز تخلف ،شناسایی  نقاط قوت و ضعف می باشد که  انجام بهینه این امور می تواند موجبات ارتقای سلامت اداری و رشد و بالندگی افزون تر سازمان را فراهم  آورد. بهانه این گفتگو با  محمد برازنده به عنوان مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد ارائه توضیحات بیشتر در زمینه اهداف ،عملکرد و برنامه های آینده این اداره کل می باشد: وظایف، ساختار و جایگاه اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد را توضیح دهید؟

اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد از ادارات زیر مجموعه معاونت نظارت و بازرسی است که بر اساس چارت تشکیلات سازمانی در مورخ 1396/3/23 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید  و از شهریور ماه 1396 شروع به فعالیت نمود و  شامل دو  اداره  « امور نظارتی » و « ارزیابی عملکرد»

می باشد  و تا کنون نیز بر اساس اهداف و برنامه عملیاتی مبادرت به انجام وظایف  می نماید.

ضرورت تشکیل این اداره کل را توضیح دهید؟

هدف از  تشکیل اداره کل ، حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين  و جلوگيري از توسعه و تکرار عوامل بروز تخلف و در نتيجه جلوگيري از صرف هزينه هاي بعدي  مي باشد .همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف، تحلیل آسیب ها  و ارائه راهکار از دیگر اهداف تشکیل این مرجع بوده  که در صورت انجام بهینه امور می تواند موجبات ارتقای سلامت اداری و رشد و بالندگی افزون تر سازمان را فراهم  آورد.

با توجه به وظایفی که به آن اشاره کردید اداره کل نظارت تا به حال چه عملکردی داشته است؟

عملکرد اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد  از مرداد 1396 پس از  اجرای تشکیلات جدید :

آسیب شناسی وضعیت دادخواست های وارده به دیوان بر اساس فراوانی موضوعات پر شکایت به صورت فصلی ،استخراج اسامی و مشخصات پرونده های موسوم به بورسیه به طرفیت وزارت علوم و وزارت بهداشت و تهیه گزارش آماری و اعلام وضعیت به مراجع ذی ربط، مقایسه معاونت‌های قضایی بر اساس متغیرهای تعداد نیروی انسانی، فراوانی وارده ، تعداد شعبه و موجودی پرونده های مسن جریانی و تهیه گزارش تطبیقی،آسیب شناسی علل تعیین اوقات طولانی پرونده ها ، بررسی و تحلیل علل قرار‌گیری دفاتر شعب در دسته پنجم (ضعیف) بر اساس متغیرهای موجودی پرونده و نیروی انسانی و اعلام نتیجه به معاونت ها، بررسی علل پرونده های ارجاع نشده در سامانه سمپ، بررسی علت عدم چاپ لوایح واصله از دستگاه‌ها در سامانه رایورز و ضمّ در پرونده ، استخراج آماری پرونده های معوقه سال‌های 93 و ماقبل و 94 و 95،تهیه گزارش آماری پرونده های جریانی با موضوع «ورود دستور موقت» در بازه زمانی 93 الی پایان 96 و اعلام به معاونت ها، بررسی میزان توانمندی شعب در رسیدگی از حیث پرونده های ارجاعی، مختومه و متوسط زمان رسیدگی در راستای برقراری توازن آماری بین شعب و تهیه گزارش کاربردی، نظارت های الکترونیکی از فرآیندهای دفاتر شعب بدوی ، تجدیدنظر و اجرای احکام در سامانه سمپ و تهیه گزارش عملکرد مکانیزه و رتبه بندی به صورت ماهیانه و معرفی دفاتر شعب برتر ( از لحاظ رتبه ) در پایگاه اطلاع رسانی، تهیه گزارش علمکرد کمّی شعب (قضایی) و رتبه بندی سه ماهه (فصلی)، رصد ماهانه پرونده های مهم و تهیه گزارش خلاصه از روند اقدامات، اجرای ارزیابی عملکرد دوره 59 کارکنان  اداری مشتمل بر: « بررسی فرم ها و مدارک و مستندات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی(826 نفر) ، تهیه شیوه نامه  « مدیریت و نظارت بر پرونده های مهم » ، تهیه پرسشنامه خوداظهاری (بازرسی) و توزیع بین دفاتر شعب بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام حاوی 05 سؤال و بررسی طرح خودکنترلی و اصلاح برخی از مواد دستور العمل تشویق مصوب 93 در راستای برنامه عملیاتی 96 .                               

مهمترین دستاورد اداره کل از نظر خودتان چه بوده است؟

مهمترین دستاورد اداره کل ، روزآمد سازی  تقریبی فرآیند های دفاتر شعب می باشد  به طوری که نتایج حاصل از بررسی های آماری و مقایسه ای ، حاکی از آن است که  در سال 92 به میزان 6%  از دفاتر شعب در دسته اول قرار داشتند که این میزان در سال 96 به  68% رسیده است، بطوری که با شناسایی نقاط قوت و ضعف  عملکرد ، شاهد ایجاد فضای سالم رقابتی  و در نتیجه ارتقای کمّی و کیفی دفاتر شعب طی سال های اخیر می باشیم.

تفاوت اداره کل ارزیابی عملکرد دیوان با ادارات مشابه سایر دستگاه‌ها را توضیح دهید؟

نظر به اینکه دیوان عدالت اداری خود یک مرجع نظارتی است تفاوت آن با سایر دستگاه ها حساسیت بیشتر  در  ارزیابی عملکرد می باشد، همچنین  با عنایت به اینکه مؤلفه ی اصلی در مراجع قضایی « پرونده » است ،ابعاد ارزیابی و روند کار گسترده تر بوده و علاوه بر نظارت بر عملکرد شغلی  و یا رفتار کارمند ،  نحوه رسیدگی به پرونده، ارزیابی کیفی آرای صادره  و ... را نیز شامل می گردد.

به عنوان شخصی که وظیفه ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری به عهده شماست چه نمره ای به عملکرد کارکنان دیوان می دهید؟

نمره 17

مهم ترین چالش های عملکرد دیوان عدالت اداری را در چه مواردی می دانید؟

اطاله  دادرسی که یکی از دلایل آن عدم توجه دستگاه های اجرایی نسبت به ارسال به موقع لوایح دفاعیه در شعب می باشد ، دو مرحله ای بودن رسیدگی در خصوص بند 2 ماده 01 قانون تشکیلات و آ.د.د.ع.ا (تصمیمات مراجع اداری) ، نقص یا ابهامات موجود در قوانین و در نتیجه بعضاً عدم شفافیت احکام صادره ، تأخیر در اجرای آرای صادره از شعب و آرای هیأت عمومی ، عدم ضرورت های اطلاع رسانی و اطلاع یابی دیوان به دلیل الکترونیکی نبودن نظام اطلاع رسانی و همچنین الکترونیکی  نشدن کامل فرآیند ها.

چگونگی عملکرد قضات و کارکنان و معیار سنجش آنها در این اداره کل به چه صورت می باشد؟

پایش و نظارت در تمامی کارکنان و واحدهای قضایی و اداری به سه روش: 1- نظارت2- بازرسی3- ارزیابی عملکرد (ارزشیابی) انجام می گردد (بازرسی از وظایف اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات می باشد) منظور از  "نظارت"  نظارت بر حسن انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده هر واحد به دو روش الکترونیکی با بهره گیری از ابزارهای موجود مانند سامانه های نرم افزاری و روش سنتی به صورت تحت نظر قراردادن عینی فرآیندها و مقایسه «بایدها» با «هست ها» و" ارزیابی عملکرد " که مجموع نتایج حاصله از نظارت  ها ، بازرسی ها ، شکایات ، پرونده های اعمال ماده 97 ، کیفیت آرای قضایی و ...می باشد.ارزیابی عملکرد سالانه نیز بر اساس آخرین دستورالعمل اجرايي ارزيابی عملکرد کارمندان مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طبق شاخص های اختصاصی و عمومی انجام خواهد شد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.