نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 60,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند (3) از فصل ششم و بند 17-01-6 از فصل ششم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان با موضوع مرخصی ها 
بند 16 دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 1/41/142190
ابطال مصوبه های شماره 5304/96/ص – 8/12/96 و 5692/96/ص – 27/12/96 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 و ماده 77 قانون شهـرداری و ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها
ابطال ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 96 (خدمات کشتار دام) از زمان تصویب
ابطال ماده 12 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در مورد عوارض پس از طرح در کمیسیون ماده 100
ابطال عوارض تبدیل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداری کرج (سال های 1390 ، 1394 و 1395)
ابطال ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 مورخ 20/9/1395 شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تأسیسات شهری
ابطال تصمیم شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک 
ابطال بخشنامه شماره 16/195/9001 مورخ 28/5/96
ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372 
61 - 70 of 1745

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.