آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل.
بخشنامه 90260 مورخ 16/5/98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال قسمت های الف و ب از بند 6 ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعمل شماره 20 روابط کار مورخ 20/11/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 72 و 77 و تبصره ماده76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371- مصوب 1380
آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
ابطال مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص اعلام پارک ملی منطقه خجیر واقع در استان تهران
1- ابطال دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 وزارت راه و شهرسازی 2- ابطال شیوه نامه به خصوص ماده 4 اجرایی تفاهم نامه مورخ 6/11/78 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت
1- ابطال عبارت " . . .هیأت مدیره و بازرس صندوق توسط مدیرعامل راه آهن انتخاب می شود." از مصوبه‌ی شماره 10464؍ت 213 هـ مورخ 12؍7؍1372 هیئت وزیران به عنوان اصلاح ماده 49 آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ؛ 2- ابطال قسمت بین الهلالین بند 1 ماده 4 وماده 14 اساسنامه‌ مؤسسه‌ صندوق پس‌انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
ابطال بندهای 16-2-3 و 16-3-1 از فصل چهارم کتابچه نظامات اداری (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)
ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های 87 الی 92 فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره 5457/200 مورخ 28/03/1393، 7637/200 مورخ 13/04/1391، 8192/200 مورخ 08/04/90، 3345/433/232 مورخ 24/03/1388، 8539/220/د مورخ 02/04/1389، 10180/200 مورخ 02/04/1389
51 - 60 of 2665