علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال رأی شماره 2089/4/30 – 24/3/74 هیات عمومی شـورای عـالی مـالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره
نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 – 29/4/94
ابطال بند 1 بخش 13 فصل 2 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 95
ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه 40390/ت 177 مورخ 13/3/68 هیأت وزیران 
ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال 1396
ابطال بند یک صورتجلسه 17/11/95 کمیسیون ماده (5) طرح تفصیلی شهر اردبیل
ابطال مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان به شماره 557124 مورخ 22/3/1395 و ابطال صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 5/8/1395
ابطال بخشنامه شماره 100/1276 مورخ 26/12/1368، بخشنامه شماره 100/31/52535 مورخ 23/8/1379 و دستورالعمل مورخ 13/11/1379 وزارت نیرو، نامه شماره 10355 مورخ 18/1/1383 وزارت صنایع و معادن، نامه شماره 100/14817 مورخ 3/4/1383 شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه‌داران و کلّیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده‌ رود به غیر از حقابه‌داران
ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی 
ابطال مصوبه جلسه 111 هیأت عالی نظارت مورخ 19/2/1395 و ابطال بند 3 پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/5/1395
41 - 50 of 1779

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.