اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
 ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 9؍2؍1397 شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص کاهش جرایم ماده صد قانون شهرداری
ابطال مصوبات شورای شهر کرمان راجع به وضع عوارض خدمات شهری و پسماند نسبت به وکلای دادگستری از سال 83 لغایت مهر ماه 96
اصلاح تاریخ بخشنامه های14593؍200 و 1؍14593؍200 تاریخ 21؍2؍88 معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات 124320؍ت و 47022؍هـ تاریخ 21؍6؍90 و 2941؍ت 50071 هـ تاریخ20؍1؍93 هیأت وزیران 
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 77/97/200/ص مورخ 6/5/1397
ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی
ابطال بخشنامه شماره 132075/60 مورخ 20/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
ابطال نامه محرمانه شماره 47456 در صورتجلسه مورخ 7/12/1395
ابطال آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد
ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 213216 مورخ 21/6/97 بانک مرکزی به لحاظ مغایرت با قانون و تجاوز بانک مرکزی از اختیارات قانونی و وظایف محوله
ابطال بخشنامه شماره 100/20/47547/93 مورخ 26/11/1393 وزیر نیرو
41 - 50 of 2040