آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
 ابطال بخشنامه شماره 161147/98 مورخ 16/8/1398
 ابطال کل تصویب نامه شماره 108772/ت53092 هـ مورخ 29/8/1398 هیأت وزیران با موضوع اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
 ابطال بخشنامه 696488 مورخ 30؍11؍1398 سازمان برنامه و بودجه کشور 
1- ابطال اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 
ابطال بخشنامه‌ی شماره 11040؍243؍د مورخ 1؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور
 ابطال نامه شماره 387865 – 24؍7؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بخشنامه شماره 32؍710 – 12؍9؍97 وزارت آموزش و پرورش 
1- ابطال مصوبه بیستم سازمان سنجش مورخ 7/7/98 (ابطال بند 2 مصوبه جلسه 20 شورای سنجش و پذیرش دانشجو) 2- الزام به جذب نیرو در دانشگاه فرهنگیان همدان 3- الزام به پذیرش یکسان وزارت آموزش و پرورش
ابطال نامه های 41086 – 7/3/98 مدیر کل اشتغال اتباع و 40342 – 5/3/98 معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
ابطال دستورالعمل شماره 93944/401/91 مورخ 27/9/96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابطال بند 6 فصل اول و قسمت توضیح 2 فصل دوم و قسمت آخر بند 3 بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مورخ اردیبهشت 1395 صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
41 - 50 of 2665