آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 2-14 بخشنامه شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397 سازمان تامین اجتماعی
ابطال دستورالعمل شماره 24202/97/194 مورخ 9/10/1397 مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان آور
ابطال تبصره 2 بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 شورایعالی معماری و شهرسازی
ابطال بند 32 بخشنامه شماره 430/149726 – 29/10/97 وزارت راه و شهرسازی در خصوص سلب برخورداری مهندسان از پروانه نظام مهندسی
ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر معلم کلایه
ابطال بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 مبنی بر افتتاح و نگهداری کلیه حساب ها اعم از سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و کلیه حساب های جاری و فعال در بانک شهر
 ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون مذکور
ابطال تبصره یک و دو و سه ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 ابطال تبصره ماده (8) آیین‌نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (1) ماده (39) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (1390) هیئت وزیران
ابطال مصوبه شماره 118501/ت 55724 مورخ 17/9/1398 هیأت وزیران
31 - 40 of 2665