علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تعرفه شماره 22 دفترچه عوارض سال 96 شورای اسلامی ( ایجاد درب )
ماده 8 ( عوارض تغییر کاربری اراضی ) سال 91 و ماده 2 ( عوارض تبدیل کاربری اراضی ) سال 92 و ماده 2 ( عوارض تبدیل کاربری اراضی ) سال 93 و ماده 2 (عوارض ارزش افزوده اراضی) سال 95
ابطال بخشنامه شماره 3502/4 مورخ 5/4/95 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ابطال مصوبه شماره 950 مورخ 15/11/1396 شورایعالی آموزش و پرورش
ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع مصوبه شماره 8246/ت 50558 هـ مورخ 29/1/95 هیأت وزیران
ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95 
ابطال بخشنامه شماره 2؍25؍206؍ط–4؍5؍1390 ستاد کل نیروهای مسلح
ابطال بند 6 بخشنامه شماره 5؍710 مورخ 10؍3؍96معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان ، تغییر کاربری ، پذیره ، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
ابطال مصوبات عوارض حق کارشناسی و بازدید سال 97
21 - 30 of 1779

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.