نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال قسمت اول تبصره (2) ماده 29 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری
نقض و ابطال شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 به شماره 02/100/300801 مورخ 23/12/96 صادره از سوی وزیر راه و شهرسازی
ابطال تبصره 3 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96
ابطال بند 12 ماده 34 سال 94 و ردیف های 2 ، 3 و 4 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95
ابطال ردیف 4 بند (الف) و شماره 3 بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد به شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی (تبصره 1 بند 1 عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب اضافی سال 95)
تقاضای ابطال ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95
ابطال ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به شماره 372438/95 – 21/11/95 و ابلاغیه شماره 225319/96 – 19/7/1396 بانک مرکزی
ابطال دستور 13 از بیست و یکمین نشست هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی مصوب 24/11/1389 و اصلاحیه آن مصوب 13/4/1391 و ابطال دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی – کاربردی مصوب 25/4/1396 
ابطال بند 1 ماده 77 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 12/11/1392 هیأت امنای دانشگاه یزد 
21 - 30 of 1737

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.