علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه شماره 5849/ص – 9/11/93 عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب
ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان درخصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه 
ابطال (لغو) عبارت ( با ارائه درخواست کتبی ) ردیف 5 بند (ب) بخشنامه 58 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
ابطال تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران
ابطال بند های 1 و 4 قرارداد انتقال کسور بازنشستگی موضوع بند 7 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان
ابطال مصوبه های هیأت وزیران به شماره های 121606/ت 48312 هـ - 1/7/92 ، 80954/ت 50378 هـ - 17/7/93 و ابطال بخشنامه 4461/د/220 مورخ 28/4/95 معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری
ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394
ابطال بندهای 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
ابطال نامه شماره 3611/ 209؍د –11؍9؍92 مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ابطال بخش آخر ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334  
21 - 30 of 1836

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.