اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 150,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
1- ابطال مصوبه شماره 121606/ت 48312 مورخ 1/7/1392 2- ابطال آئین نامه شماره 190242/ت 49467 مورخ 25/12/92 هیأت وزیران
ابطال بند 2 صورتجلسه شماره : 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان
ابطال بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
ابطال مادتین 2 و 16 دستور العمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها 
ابطال مصوبه مورخ 30/5/1397 کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان قم
ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی مورخ 20/2/1394 مصوب وزارتین جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ) و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( معاونت امور معادن و صنایع معدنی )  
ابطال ماده 52 تعرفه عوارض سال 95 شورای اسلامی شهر رشت
ابطال بند 16 بخشنامه شماره 171968/97 – 20/5/1397 بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز آزمون های بین المللی علمی
ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390
مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره 10/95/516 مورخ 20/10/1395 و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره 258/512 مورخ 14/11/1395
151 - 160 of 2048