اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 130,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 97
ابطال بند 1 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 96 – ابطال بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 97
ابطال ماده 32 مصوب سال 1397
ابطال بند 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 بابت نصب آنتن های مخابراتی
ابطال ماده 61 تعرفه عوارض محلی سال 1396
ابطال بند 29 مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از سال 89 تا 92
ابطال ماده 52 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری رشت ( عوارض آنتن ها )
ابطال تعرفه شماره 1404 عوارض محلی سال 93
ابطال مصوبه شماره 306-95 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض منصوبات
ابطال تبصره 1 بند 51 فصل دوم دستورالعمل شماره 41/9590 مورخ 1/10/1381 با موضوع ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام ( دستورالعمل ممیزی مرتع ) مصوب 30/5/1346
131 - 140 of 2017