اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 100,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مورد اعطاء اختیار تصویب طرح هادی به کار گروه زیر بنایی و شهرسازی
ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رییس مجمع عمومی شرکت
ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر
ابطال تصمیم نامه های شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 و 20917-د مورخ 13؍3؍96 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
ابطال بخش کاهش محدوده مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورخ 2/12/1396 شورای عالی حفاظت محیط زیست
ابطال مصوبه شماره 1959/96/21/3 مورخ 28/4/96
ابطال ردیف 25 با کد 1412-0104012 دفترچه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع بهای خدمات کشتارگاهی
ابطال تعرفه شماره 2205 موضوع مصوبه شماره 91750/1/20 – 13/11/92 شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی
ابطال 1- بند 2 صورتجلسه 14/11/88 شورای هماهنگی ترافیک استان 2- بند 50 مصوبه مورخ 10/11/94 شورای اسلامی شهر ماهشهر 3- مصوبه شماره 19945 مورخ 27/7/95
تقاضای ابطال ضریب S2 مندرج در فرمول ماده 1 عوارض زیربنا سال 97
101 - 110 of 2017