اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه های شماره 400/15450 مورخ 11/2/1398 و 400/15493 مورخ 11/2/1398 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ 
ابطال تصویب‌نامه شماره 113200/ت 49516 مورخ 5/6/1392 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب
ابطال ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن
ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396
ابطال صورتجلسه مورخ 15/10/1394 معاونت عمرانی استانداری یز
ابطال بند 3 پیوست شماره 1 بخشنامه شماره 130439/94 مورخ 24/6/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ابطال نامه های شماره 1094/260/ص مورخ 24/6/1397 و شماره 1030/260/د مورخ 3/3/1395 و شماره 67/260/ص مورخ 31/4/1394
ابطال قسمتی از مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
ابطال بند 8 مصوبه های 18/2/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و تنفیذیه شماره 4344/300/90 – 11/2/90 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد الحاق شهرک خانه پرندک به محدوده شهر رباط کریم
ابطال مصوبه شماره 67/80/97/255 مورخ 18/7/1397 
1 - 10 of 2048