علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تصویب نامه شماره 112411؍ف؍52513 هـ – 26؍8؍94 هیأت وزیران 
ابطال ماده 18 سال 93 ، ماده 20 سال 95 ، ماده 19 سال 96 و ماده 20 سال 97
ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ابطال بخشنامه شماره 1318 مورخ 25/3/87 وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
ابطال نامه شماره 3/1083/ی مورخ 4/2/1387 
ابطال مصوبه وزارت علوم در خصوص جدول درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی مورخ 14/6/96 
ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 – 18/1/97 معاونت درمان
ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 ( به استثنای تبصره یک ) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل
ابطال نامه شماره 26990/1/93 – 30/6/1393 رییس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری به رییس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی
ابطال مواد 3 ، 28 و بند 4 ماده 31 ، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391
1 - 10 of 1779

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.