فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

98001539

موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره 3356؍400؍95 مورخ 6؍2؍95 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تاریخ:

چهارشنبه 6 آذر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010572

بـسـمـه تـعـالـی

هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

 

* شماره پــرونـــده : 98001539

* شاکی : آقای سید مرتضی منصوری

*طرف شکایت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال دستورالعمل شماره 3356؍400؍95 مورخ 6؍2؍95 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت :

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها و...

سلام علیکم،احتراماً به پیوست نامه شماره 357226 مورخ 17؍11؍92 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص مجوز پرداخت فوق العاده موضوع بند10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اطلاع و اقدام لازم ارسالمی گردد. لذا ضروری است برقراری فوق العاده ویژه تخصصی همکاران مشمول و با رعایت حداقل 17 و حداکثر 25 درصد ( رعایت میانگین 21درصد) و همچنین رعایت تمامی قوانین و مقررات مصوب و مجوز پیوست انجام پذیرد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :طبق ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران می باشد و این امر باعث گردیده که یک پست سازمانی ثابت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای دراستان های مختلف فوق العاده ویژه متفاوتی دریافت نمایند و باعث ایجاد تبعیض بین کارکنان گردیده که مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی کشور می باشد. 

* دفاعیه سازمان طرف شکایت :سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پاسخ به ادعای شاکی اعلام داشته است:

1- سازمان متبوع دقیقاً در راستای تصویب نامه شماره 138091؍ت50000 ﻫ مورخ 15؍11؍93 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 170246 مورخ 24؍12؍93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( تصویر پیوست ) عمل نموده است.2- همانگونه که در بند اخیر بخشنامه موصوف قید گردیده است ، " اعمال فوق العاده یاد شده بدون فرایندهای مقرر فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است.3- به موجب تصویب نامه شماره 138091؍ت 50000 ﻫ مورخ 15؍11؍93 هیأت محترم وزیران، برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی ، ستادی ، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند و برای سازمان های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط ویژگی مصرح در بند مذکورمی باشند ، متناسب با کارایی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول ، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز است. همچنین به موجب بخشنامه شماره 170246 مورخ 24؍12؍93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط پرداختی به کارکنان مشمول نباید از 21 % سقف تعیین شده تجاوز نماید.

 * پرونده در جلسه مورخ 27؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و ثانیاً ماده 77 قانون مذکور نیز مقرر داشته است: « تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5)، (6)، (7) (8) ، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثالثاً اقدام دستگاه طرف شکایت در چارچوب مجوز اخذ شده از مبادی قانونی جهت تعیین مشاغل مشمول فوق العاده ویژه و درصد قابل پرداخت به هر شغل در چارچوب اختیارات قانونی آن اعمال شده است و ایراد شاکی به چرایی اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری مسموع نمی باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی