فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /98/411 و 98/227 و 98/2599 

موضوع:

ابطال بند 4 از شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی در سال 98-97

تاریخ:

يکشنبه 26 آبان 1398

شماره دادنامه:

527- 526- 9809970906010525

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

*شماره پرونده :هـ ع /98/411 و 98/227 و 98/2599    شماره دادنامه:527-526-9809970906010525     تاریخ:  25/8/98   

* شـاکــی : خانم طاهره بدراق نژاد با وکالت آقای شهرام زکی پور و خانم نرگس سارانی و آقای عابدین پروینی

*طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بند 4 از شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی در سال 98-97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند 4 از شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی در سال 98-97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1/7/1376 به بعد )

( متن مقرره مورد شکایت در صفحه 11 پرونده موجود است.)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موارد مغایرت مصوبه با قانون ، شرع یا خروج از حدود اختیارات هیچ گونه اشاره ای نکرده اند و صرفاً اعلام کرده اند که قبل از سال 1392 ، شرط سنی حداکثر 24 سال سن تمام بوده ولی بعد از آن به حداکثر 22 سال تمام تقلیل یافته است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 79743/810 مورخ 9/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با توجه به اینکه مطابق بند (ت) و (پ) ماده 80 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی ، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح گردد ، لیکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور ، درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا کرده ، مطابق قسمت اخیر بند 3 ماده 81 قانون یاد شد ، صدور قرار رد دادخواست مشارالیها مورد تقاضاست.

2- مطابق ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه ها می توانند در خصوص قوانین و مقررات مورد عمل قبلی ، شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 قانون یاد شده را ملاک عمل قرار دهند. به استناد بند 4-6 اساسنامه مراکز تربیت معلم (مصوب جلسه 311 شورایعالی آموزش و پرورش به شماره ابلاغ 2147 مورخ 17/6/1362) حـداکثر سن ورود به دانشگاه های تربیت معلم 22 سال می باشد. نظر به این که به موجب ماده 4 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، مراکز تربیت معلم در آن دانشگاه ساماندهی شده اند ، لذا مقررات مورد عمل قبلی به تجویز قانون در خصوص شرایط ورود دانشجو معلمان به دانشگاه فرهنگیان نیز تسری داده شده است.

3- مطابق ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تعیین سن استخدام ، بین حداقل 20 و حداکثر 40 سال در حیطه اختیارات دستگاه اجرایی و در آگهی های استخدامی درج می گردد.

4- شورای عالی آموزش و پرورش به موجب ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل آن شورا ، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه می باشد و در بند 11 ماده 6 لایحه قانونی مصوب 1358 ، بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل مختلف تحصیلی ، از وظایف و اختیارات آن شوراست.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 4 از شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیری شهید رجایی در سال 98-97 از حیث تقلیل حداکثر سن استخدام به جهت مغایرت با بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 28 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی نظر به اینکه :

1- مطابق ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ، دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی و وزارت آموزش و پرورش درآمده و مطابق ماده 7 قانون یاد شده ، پس از استخدام رسمی ، حداکثر مدت 2 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور می گردد. مستفاد از احکام مندرج در مواد قانونی یادشده ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی ، مستخدمین رسمی ( آزمایشی ) وزارت آموزش و پرورش بوده و پس از اتمام مدت تحصیلات و فارغ التحصیل شدن ، با حصول جمیع شرایط قانونی ، مستخدمین رسمی آموزش و پرورش می شوند.

2- با عنایت به اینکه در بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال از جمله شرایط عمومی استخدام رسمی ذکر گردیده است و بدیهی است که استعمال لفظ " استخدام رسمی " ناظر بر هر 2 نوع استخدام رسمی یعنی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می باشد و تعیین سن استخدام بین حداقل 20 و حداکثر 40 سال در محدوده صلاحیت های اختیاری دستگاه های اجرایی می باشد و مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان ، بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است ، مصوبه مورد شکایت مبنی بر داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ، تشخیص داده نشد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری