فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1706     

موضوع:

ابطال ماده 14 عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی سال 96

تاریخ:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010510                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1706         شماره دادنامه: 9809970906010510                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای اکبر محمودی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 14 عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی سال 96

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده 14 عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 14 – عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی

معادل 5/2 درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای خدمات آتش نشانی و امور ایمنی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اینجانب بابت تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد محکوم به جریمه شدم که به هنگام پرداخت جریمه شهرداری مطالبه عوارض غیر قانونی پس از ماده صد را نموده است چرا که اولاً عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری به عنوان جریمه دوم و عوارض قانونی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و یا تغییر عنوان مغایر با رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 1175 مورخ 17/11/96 می باشد.

ثانیاً در خصوص عوارض بهره برداری موقت نیز با توجه به اینکه شهرداری در این خصوص خدماتی ارائه نمی دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین می باشد.

ثالثاً در خصوص عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمان های فرهنگی و ورزشی صرف نظر از اینکه شهرداری در این خصوص خدماتی ارائه نمی دهد به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 746 مورخ 9/9/96 در موارد مشابه ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 35960 مورخ 23/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.

2- به موجب بند 1 ماده 29 آئین نامه مالی شهرداری ها یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی می باشد و بر اساس ماده 20 همان آئین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده که با رعایت ضوابط وضع عوارض نمایند.

3- عوارض معترض عنه در خصوص ملک شاکی بوده و ارتباطی به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی ندارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق ، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهمترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است. بنابراین ماده 14 تحت عنوان عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری