فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1546   

موضوع:

ابطال مصوبه 31129 – 4/11/91 ( هزینه های دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی

تاریخ:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010506                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1546          شماره دادنامه: 9809970906010506                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای حمید رخ تابناک

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه 31129 4/11/91 ( هزینه های دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه 31129 4/11/91 ( هزینه های دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه 31129 – 4/11/91

ابلاغ مصوبه :

برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت – شهردار محترم شیراز – با سلام

احتراماً نامه شماره 1/914621027 مورخ 25/9/91 شهرداری مثبوت به شماره 30613 مورخ 26/9/91 دبیرخانه شورا درخصوص بررسی لایحه اصلاحی هزینه های دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی ، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی مورخ 10/10/91 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و طی مصوبه شماره 30886 مورخ 13/10/91 و مستند به ماده 76 ( 71 سابق ) صلاحی قانون شوراها با توجه به اینکه دفاتر تسهیلگری در چهارچوب مصوبه شماره 23198/ت/ 21527 مورخ 7/2/88 هیأت وزیران و با نظر شهرداری تشکیل می گردد. بدینوسیله با لایحه اصلاحی هزینه ها و دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی شامل 3 بند و یک جدول به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره 1033/91/ش ش مورخ 13/10/91 عدم مغایرت مصوبه فوق را با قانون اعلام داشته. لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.

                                                                                                      رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

به استناد بند 6 دستورالعمل ساز و کار تشکیل ، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و با توجه به قابلیت های مختلف پهنه های بافت فرسوده شیراز از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، ضابطه و مسایل شهرسازی نهایتاً این بافت ها به چهار پهنه به شرح جدول پیوست تقسیم بندی گردیده ، به جهت تأمین هزینه های دفاتر خدمات تسهیل گری اجازه داده می شود جهت تسریع در روند نوسازی و تشویق مردم و دفاتر خدمات نوسازی به ازای هر متر مربع زیربنای مورد تقاضا حداکثر مبلغ 000/150 ریال به شرح جدول ذیل اخذ گردد.

ردیف

پهنه

شهرداری

مالک پروژه

مبلغ (ریال)

مبلغ (ریال)

1

A

000/50

000/100

2

B

000/75

000/75

3

C

000/100

000/50

4

D

000/150

0

 

 

1- مبلغ 000/150 ریال برای سال اول اجراء می باشد جهت سالهای بعد با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مبلغ 000/150 ریال تعدیل می گردد.

2- به منظور تقویت بنیه مالی دفاتر پیشنهاد می گردد مبلغ 00/000/500 ریال در دو قسط 000/000/250 ریالی با فاصله زمانی 2 ماهه به صورت قرض الحسنه با رعایت تشریفات و دریافت ضمانت کافی توسط شهرداری به دفاتر پرداخت و و دفاتر موظفند در سال های سوم و چهارم فعالیت خود به شهرداری مسترد نمایند.

3- شهرداری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق فراخوان عمومی به صورت کلی جهت کلیه پهنه های بافت فرسوده شهر شیراز اقدام می نماید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده در مناطق با بافت فرسوده که اشخاص بخواهند مجوز ساخت بگیرند به دفاتری به نام دفاتر پیگیری ساخت و ساز در بافت فرسوده مراجعه نمایند و مبالغی را به غیر از عوارض ساخت به این نوع دفاتر پرداخت نمایند تا دفاتر مذکور پیگیر مجوز ساخت برای مالک گردند و این در حالی است که خود شخص یا مالک می تواند پیگیر اخذ مجوز ساخت باشد و نیازی به مراجعه به دلال و دفاتر نمی باشد. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسـلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2526/97/ص مورخ 7/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب ماده 4 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مجریان طرح های احیاء بهسازی و نوسازی مصوب 12/10/89 می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت ها و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی واگذار نماید.

2- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 7 ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/3/87 و بند 1 ماده 41 و بند 1 ماده 47 آیین نامه اجرایی مصوب 88 تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

3- با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت با رعایت مقررات قانونی تصویب شده است رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق ماده 4 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهر مصوب 1389 ( مجریان طرح های احیاء ، بهسازی و نوسازی ، ( وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها ) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت ها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی  غیر دولتی صاحب صلاحیت فنی ، مالی و اجرایی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسای ( سازمان عمران و بهسازی شهرداری ایران ) تعیین می نماید.  و همچنین طبق دستورالعمل احراز صلاحیت موضوع ماده مذکور مصوب 1390 وزارت کشور اجازه تأسیس دفاتر خدمات تسهیل گری و نوسازی و اخذ هزینه های مربوطه به شهرداریها داده شده است و طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ( تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور ) بنابراین مصوبه شماره 31129 مورخ 4/11/91 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان هزینه های دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری