فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع؍ 9701531  

موضوع:

اعتراض و نقض مصوبه شماره 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍1396 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تهران مندرج در نامه شماره 4253؍96؍2041 مورخ 15؍11؍1396 مدیر کل بودجه و تشکیلات سازمان تامین اجتماعی

تاریخ:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010500                

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9701531           شماره دادنامه: 9809970906010500                 تاریخ: 30/7/98

* شاکی :خانم فائزه رشیدفر

*طرف شکایت :هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تهران

*موضوع شکایت و خواسته :اعتراض و نقض مصوبه شماره 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍1396 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تهران مندرج در نامه شماره 4253؍96؍2041 مورخ 15؍11؍1396 مدیر کل بودجه و تشکیلات سازمان تامین اجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت:

در اجرای مصوبه شماره 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍96 هیأت محترم مدیره مبنی بر موافقت با تبدیل عنوان ردیف تشکیلاتی کتابدار به ردیف کارشناس روابط عمومی در تشکیلات مراکز درمانی بستری ، بدینوسیله ضمن ارسال « مجلد شناسنامه شغل و شرح وظایف مصوب پست سازمانی کارشناس روابط عمومی بیمارستانها » نسبت به :- تبدیل عنوان ردیف تشکیلاتی « کتابدار » به « کارشناس روابط عمومی » در تشکیلات بیمارستانهای تابعه مدیریتهای درمان استانها ( در زیر مجموعه مستقیم ریاست بیمارستان ) از طریق این اداره کل اقدام گردید. خواهمشند است دستور فرمائید با رعایت ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در سال 1380 پس از قبولی در آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی با مدرک تحصیلی کارشناسی کتابداری پزشکی در سمت شغلی"کتابدار"استخدام گردیده است که طرف شکایت طبق مصوبه 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍1396 ، عنوان پست سازمانی کتابدار را به « کارشناس روابط عمومی » تبدیل نموده و از سال 1397 ، این مورد برای شاکی اعمال شده که اولاً موجب افزایش وظایف شغلی شده و ثانیاً با توجه به تفاوت رشته تحصیلی با عنوان مذکور جدید ، تأثیری در افزایش حقوق وی نداشته است. همچنین با توجه به مواد 53 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری ، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم صورت بگیرد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1394؍98؍7100 مورخ 12؍3؍1398 به طور خلاصه اعلام داشته است :

1- با عنایت به مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه حدود اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور ، در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی از حیث مخالفت آن با شرع یا قانون است و به موجب بند (پ) ماده 80 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ضروری است که شاکی ، ماده قانونی یا حکم شرعی نسبت به مغایرت بخشنامه معترض عنه با شرع یا قانون را ذکر نماید ؛ در حالی که شاکی صرفاً تقاضای نقض مصوبه 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍1396 هیأت مدیره سازمان را مطرح نموده است. بنابراین از حیث خواسته شاکی ، قابلیت طرح در هیأت عمومی نداشته و قابل رد می باشد.

2- سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 ، عمومی و غیردولتی است و طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد و این آیین نامه مذکور ، طبق ماده 3 اساسنامه سازمان ، با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و تنظیم می گردد. آیین نامه استخدامی در سال 1386 مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ( سازمان برنامه ریزی کشوری ) قرار گرفته است.

3- بر اساس آیین نامه استخدامی سازمان ، تشکیلات پیش بینی شده در آن در قالب پست های سازمانی با رعایت ضوابط ، سازماندهی شده که با تأیید هیأت مدیره اجرایی می شود و در این راستا ، مدیر عامل سازمان در تاریخ 21؍9؍96 در ضمن نامه شماره 2608؍96؍2000 مورخ 7؍9؍1396 معاون اداری مالی ، پیشنهاد داده تا ردیف « کارشناس روابط عمومی و امور فرهنگی » در بیمارستان های تابعه سازمان ایجاد گردد. در نهایت این پیشنهاد طی بند 6 جلسه 1792 مورخ 13؍10؍1396 هیأت مدیره به شماره 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍1396 تصویب شد.

4- عوامل و دلایل ادغام وظایف حوزه های ( روابط عمومی ) و ( کتابداری ) و تبدیل عنوان پست سازمانی ( کتابدار ) به (روابط عمومی و امور فرهنگی) به شرح زیر است:

- حجم کمتر و ماهیت متفاوت وظایف حوزه کتابداری در بیمارستان های ملکی سازمان نسبت به بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت کشور ( حجم وظایف فعلی کتابداری در بیمارستان های تابعه سازمان در مقایسه با حجم و ماهیت وظایف حوزه روابط عمومی )

- عدم وجود حجم کار به میزان 8 ساعت روزانه برای هر دو حوزه ( کتابداری و روابط عمومی ) به طور جداگانه

- جلوگیری از افزایش هزینه و هدر رفت سرمایه انسانی سازمان

- عدم ایجاد ردیف تشکیلاتی مجزا برای حوزه روابط عمومی

* پرونده در جلسه مورخ 21؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه مطابق بند (ث) ماده 12 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1389، تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیأت امناء از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان می باشد و در تبصره ماده 5 آیین نامه استخدامی سازمان مصوب سال 1386 نیز مقرر گردیده تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید و در ماده 6 آیین نامه مذکور پستسازمانی چنین تعریف شده است:« جایگاهی در تشکیلات تفصیلی برای تصدی کارکنان جهت انجام وظایف و مسئولیت های مشخص می باشد. » ، با عنایت به مقررات مذکور از آنجائیکه تغییر پست سازمانی در واقع اعمال تغییرات در تشکیلات تفصیلی محسوب می شود که این موضوع از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان می باشد  و چون در ما نحن فیه تغییر پست کتابدار به کارشناس روابط عمومی یا حذف پست کتابدار و ایجاد پست کارشناس روابط عمومی به تصویب هیأت مدیره رسیده است ، بنابراین در چارچوب اختیار قانونی صورت گرفته و مغایرتی با قانون نداشته است و حکم به رد شکایت صادر می شود. 

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی