فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/96/714     

موضوع:

ابطال مصوبه مورخ 8/12/90 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجمیع روستای حیدریه و شهر ضیاء آباد

تاریخ:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010499                

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/96/714                  شماره دادنامه: 9809970906010499                 تاریخ: 30/7/98

* شاکی : آقای رضا بهبودی فرزند نظر علی

*طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری استان قزوین

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 8/12/90 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجمیع روستای حیدریه و شهر ضیاء آباد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری استان قزوین به خواسته ابطال مصوبه مورخ 8/12/90 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجمیع روستای حیدریه و شهر ضیاء آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه مورخ 8/12/90 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ضیاء آباد :

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در تاریخ 8/12/90 طرح جامع شهر ضیاء آباد ، مصوب جلسه مورخ 15/8/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین را مورد بررسی و با قید موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد :

1- اراضی با کاربری ذخیره خدمات شهری واقع در طرفین محور ارتباطی دو بخش شهر حذف و از محدوده طرح جامع خارج گردد و خط محدوده بر بافت کالبدی و شبکه معابر منطبق گردد.

2- اراضی با کاربری ذخیره مسکونی واقع در جنوب ، جنوب غرب و غرب شهر حذف و از محدوده شهر خارج شوند.

3- اراضی با کاربری ذخیره مسکونی واقع در شمال شهر در صورتی که دارای طرح مصوب باشند به کاربری مسکونی با تأمین خدمات تغییر یابند و در غیر اینصورت از محدوده شهر خارج شوند.

4- اراضی با کاربری " سبز حفاظتی " واقع در شمال و جنوب غرب شهر از محدوده شهر خارج و با همان کاربری در حریم شهر حفظ گردد.

5- اراضی با کاربری باغ واقع در حاشیه شمال شرقی ، شمال و غرب شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر کاربری پیشنهادی شهر منطبق شود.

6- ضوابط مربوط به کاربری با عنوان " باغ مسکونی " مطابق با دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.

7- افق طرح جامع با حفظ کلیه سطوح ، سرانه ها و جمعیت پیشنهادی شهر به سال 1405 افزایش یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 8/12/90 شورای عالی شهرسازی و معماری استان قزوین مبنی بر تجمیع روستای حیدریه و شهر ضیاء آباد را خواستار شده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

1- به استناد مواد 1 و 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و نیز ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آن و همچنین مواد 13 و 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ؛ هرگونه الحاق و انتزاع ، تبدیل و تغییر نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری صراحتاً در حیطه اختیارات هیأت وزیران بوده و چنین اقدامی خارج از حیطه اختیارات شوراهای عالی شهرسازی و معماری است.

2- مطابق بند 13 مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین ، بند 13 مصوبات همان شورا به تاریخ 27/6/92 مجدداً مطرح و انتزاع ضیاء آباد و حیدریه به تصویب رسید و اجرای این مصوبه مورد الزام است.

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره 194/13/12/59/ص مورخ 21/8/96 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، محدوده قانونی شهر ضیاء آباد با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و برابر اعلام وزیر کشور ، روستای حیدریه با ضیاء آباد تجمیع و به تصویب وزرای کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و به استان اعلام شده است.

2- در اجرای بند (5) ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/12/1390 ، طرح جامع شهر ضیاء آباد را در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مورد بررسی و تصویب نهایی قرار داده است.

3- بر اساس بند (و) ماده 3 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 2/6/1390 تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده و به جهت همین ضرورت و صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ، مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مواردی که مرتبط با طرحهای جامع شهر و طرحهای عمرانی است ، مستلزم ارجاع به شورای عالی شهرسازی و معماری و تصویب نهایی در آن مرجع می باشد.

4- مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی شـورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 2/6/90 و اصلاح آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضـوع تصویب نامه شماره 51551/ت/50961 هـ مـورخ 24/4/1394 هیأت وزیران ، دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، ( پس از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انتزاع آن از استانداری ها ) در سازمان برنامه و بودجه استان مستقر می باشد و خواسته مطروحه مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، متوجه استانداری قزوین نمی باشد.

5- خواسته شاکی مبنی بر الزام به اجرای مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین مستنداً به مفهوم مخالف ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، در صلاحیت هیأت عمومی شعب دیوان عدالت نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق رد درخواست شاکی مورد استدعاست.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای رضا بهبودی فرزند نظر علی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری استان قزوین به خواسته ابطال مصوبه مورخ 8/12/90 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجمیع روستای حیدریه و شهر ضیاء آباد موضوع در جلسه مورخ 14/7/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزاش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه تجمیع روستای حیدریه و ضیاء آباد برابر پیشنهاد شماره 29/ش/م مورخ 23/3/81 شورای شهر و نامه شماره 33/3/1/7461 مورخ 5/9/81 وزیر کشور با تصویب وزرای کشور و مسکن و شهرسازی انجام شده است و در مصوبه مورخ 28/12/90 شورای عالی شهرسازی روستای حیدریه از شهر ضیاء آباد متنزع نشده است و همچنان روستای مزبور مطابق مصوبه سال 1381 جزء شهر ضیاء آباد می باشد بنابراین شکایت شکات نسبت به مصوبه معترض عنه از این لحاظ وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری