فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/98/455 

موضوع:

ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان

تاریخ:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010493                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/98/455    شماره دادنامه: 9809970906010493             تاریخ: 30/7/98                 

* شـاکــی : آقای محمد بزرگمهر

* طرف شکایت : کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان

* مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ردیف

شرح مصوبات

مسئول پیگیری

1-

نامه شماره 7647 مورخ 23/11/97 اتاق اصناف شهرستان در خصوص پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مشاورین املاک و صنف کرایه خودرو پیک موتوری و وانت بارداران با فروشندگان لوازم یدکی و نمایشگاههای خودرو مطرح با توجه به همگن بودن و ماهیت خدماتی این اتحادیه ها با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

 

 

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی می بایست اتحادیه ها دارای فعالیت مشابه و همگن باشند و بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی نداشته باشند و همچنین نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه نیز نداشته باشند تا بتوان آن را ادغام کرد در ما نحن فیه اینگونه نمی باشد. همه اصناف ادغام شده دارای تجربه و تخصص های لازم و مدارک لازم تخصصی و بنیه مالی کافی و دارای اتحادیه هایی با نصاب کافی هستند لذا تقاضای ابطال آن را داریم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 944/5 مورخ 22/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد شکایت براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی و با کسب نظر از اتاق اصناف این شهرستان صورت پذیرفته و در راستای شرح وظایف و اختیارات قانون کمیسیون نظارت می باشد.

ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت توسط هیأت عالی نظارت تأیید شده است./6

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت آقای محمد بزرگمهر به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان – اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان موضوع در جلسه مورخ 31/6/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان اختیار ادغام اتحادیه ها با تصمیم آنها را دارد بنابراین بند یک صورتجلسه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نیست در نتیجه مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری