فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1055 ، 97/1440 و 97/1525

موضوع:

ابطال بند 2 بخشنامه 30415/2/551 مورخ 19/12/96 آموزش و پرورش آذربایجان غربی

تاریخ:

يکشنبه 21 مهر 1398

شماره دادنامه:

472 - 471 - 9809970906010470

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده : هـ ع /97/1055 ، 97/1440 و 97/1525    شماره دادنامه:472-471-9809970906010470            تاریخ: 20/7/98

* شـاکــی : آقایان ابراهیم صالح زاده ، اسعد شیخی و رضا محمد پور

*طرف شکایت : آموزش و پرورش آذربایجان غربی

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه 30415/2/551 مورخ 19/12/96 آموزش و پرورش آذربایجان غربی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخـواستی به طرفیت آموزش و پرورش آذربایجان غربی به خـواسته ابطال بند 2 بخشنامه 30415/2/551 مورخ 19/12/96 آموزش و پرورش آذربایجان غربی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 2 بخشنامه شماره 30415/2/551 مورخ 19/12/1396 : « مدیران و معاونان با مدرک کمتر از لیسانس غیر از مستخدمین با پست دفترداری بدون استثنا جهت سازماندهی در فعالیت های آموزشی و پرورشی معرفی می شوند تا در سازماندهی سال 98-97 شرکت نمایند. »

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب درخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره فوق را نموده اند و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده اند :

1- به موجب بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ، مدیران و معاونانی که مدرک پایین تر از لیسانس دارند ( غیر از مستخدمین با پست دفترداری ) ، می بایست در فعالیت های آموزشی و پرورشی گمارده شوند. این تغییر پست سازمانی از معاونت پرورشی به مربی پرورشی تنزل پست و مقام محسوب می شود و حقوق و مزایای مستخدمین را کاهش می دهد به موجب بند (ز) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ، تنزل پست به عنوان یکی از مجازات های اداری به شمار می رود و اعمال آن به موجب بخشنامه خارج از صلاحیت مرجع وضع کننده می باشد.

2- تصمیمات مقامات اداری باید در راستای منافع عمومی باشد. در حالی که در بخشنامه مورد اعتراض با نادیده گرفتن سوابق تجربی شاکیان ، دستگاه اداری با چالش مواجه خواهد شد.

3- بخشنامه مورد اعتراض با بخشنامه های شماره 11/710-17/6/94 و 170061-24/12/93 وزارت آموزش و پرورش مغایرت دارد ؛ زیرا در بخشنامه های مذکور ، آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در آغاز و پایان استخدام برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل احتساب بود. اما تاکنون هیچ اعلامی مبنی بر ضروری بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر برای تصدی معاونت پرورش مدارس صادر نشده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت هیچ پاسخی ارسال نکرده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 2 بخشنامه 30415/2/551 – 19/12/96 آموزش و پرورش آذربایجان غربی که طی آن مقرر گردیده مدیران و معاونان با مدرک کمتر از لیسانس غیر از مستخدمین با پست دفترداری بدون استثناء جهت ساماندهی آموزش و پرورش معرفی می شوند تا ساماندهی 98-97 شرکت نمایند. از این جهت تنزل مقام محسوب می شود و از اختیارات دستگاه خارج است و مغایر بند (ز) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بخشنامه های 11/710 – 17/6/94 و 170061 – 14/12/93 آموزش و پرورش است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بندهای مورد اعتراض ناظر به تغییر پست کارکنان است که طبق ماده 114 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اختیارات مرجع صدور است. لذا در مجموع بخشنامه در بندهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری