فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/401  

موضوع:

ابطال بند 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 96

تاریخ:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010311           

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/401         شماره دادنامه: 9809970906010311           تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای آزاد سالم و آقای محمد حسین نوریان

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال بند 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 96

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 28- عوارض ، اجاره بهاء و الزامات تأسیسات مخابراتی و ارتباطی

1- بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین :

کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محـدوده و حریم شهر تبریز به غیر از شـهرداری تبریز ، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل ، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند ، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی ، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صـورت پایدار به صورت ماهانه و بر اسـاس رابطه ذیل محاسبه و مالک موظـف به پرداخت می باشد. روش محاسبه عبارت است از :

[ hb + hm ] ×P  × s =T

T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال

s = ضریب کاربری

ضریب کاربری 3/2 برای کاربری های مسکونی ، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری 8/1 برای کاربری های اداری ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی ، ورزشی ، نظامی و انتظامی

ضریب کاربری 3/1 برای کاربری های فضای سبز ، معابر و گورستان ها

Hb = ارتفاع ساختمان به متر

Hm = ارتفاع دکل به متر

P = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز

دکل : عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود.

تبصره : قبل از احداث هر دکل ، مالک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز ، مالک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه ، به میزان 50% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد.

2- بهای مجوز نصب دکل های مخابراتی

2-1- کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی ، سازمان ها و کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل ، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه در محدوده شهر تبریز و حریم آن می نمایند ، جهت صدور مجوز نصب دکل ، موظف هستند یک بار مبلغ 000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) برای دکل رادیویی و BTS ماکرو و مبلغ 000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) برای دکل میکرو به سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز پرداخت نمایند.

2-2- عواید حاصل از پروژه های مشارکتی فیبر نوری و تبلیغات محیطی در محوطه و روی دکل های BTS در سطح شهر جهت توسعه خدمات الکترونیکی در شهرداری ، به سازمان آمار و فناوری اطلاعات پرداخت خواهد شد.

2-3- بهره برداران و اپراتورها می بایست جهت نصب تجهیزات روسطحی از جمله کافو و ... در نقاط مختلف شهر به ازای هر متر مربع در ماه ، مبلغ 000/800 ریال ( هشتصد هزار ریال ) به سازمان آمار و فناوری اطلاعات پرداخت نمایند.

3- اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS :

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز ( میادین ، خیابان ها ، پارک ها و ... ) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد :

A=S×[T+(P×H)÷C]

ضریب ثابت دکل (C)

ثابت نوع دکل (T)

نوع دکل

مقدار

نوع دکل

مقدار

ماکرو

5/2

ماکرو

000/500/4

میکرو

35/0

میکرو

000/600/16

 

           

A : اجاره بها سالانه به ریال

S : مساحت سایت

T : ثابت نوع سایت

P : آخرین ارزش معاملاتی اراضی

H : ارتفاع دکل ( در صورت پشت بامی : ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل )

C : ضریب ثابت دکل

تبصره 1 : میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو برای هر متر مربع در سال حداقل 375/604/7 ریال ( هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال ) و حداکثر 000/167/12 ریال ( دوازده میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال ) و برای دکلهای میکرو برای هر متر مربع در سال حداقل 750/375/27 ریال ( بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) و حداکثر 875/021/38 ریال ( سی و هشت میلیون و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال ) می باشد.

تبصره 2 : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل 30 درصد مازاد بر مبلغ A اجاره بها تعـلق می گیرد.

تبصره 3 : میزان اجاره بهاء فوق برای بهره برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول ، ایرانسل ، تالیا و رایتل) با  ضریب 60% محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4 : در صورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء ، به ازای هر ماه تأخیر ، 5/1 % مبلغ باقیمانده ، به عنوان وجه التزام تأخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد.

4- ساماندهی

با توجه به آثار بهداشتی ، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه ، کلیه بهره برداران موظف می باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده ، آئین نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند :

4-1- الزامات عمومی و شهرسازی

4-1-1- کلیه بهره برداران و اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی باید برای نصب هر نوع دکل و آنتن از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مجوز اخذ نمایند.

4-1-2- نصب دکل و آنتن در رفوژ وسط خیابان و تقاطع ها یا محلهایی که نیاز به اصلاح هندسی یا تعریض معبر دارند ممنوع است.

4-1-3- در صورت ضرورت و عدم وجود فضای باز مناسب شهری برای نصب دکل ، املاک تجاری و اداری اولویت دارند.

4-1-4- برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مد نظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت می باشد و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده رو ها و پشت بام های فرسوده ممنوع است.

4-1-5- صدور مجوز در کاربری های تأسیسات و تجهیزات شهری برابر ضوابط طرح تفصیلی با اخذ عوارض مربوطه بلامانع است.

4-1-6- جانمایی و استقرار در منظر دید بناهای با هویت ، تاریخی و ارزشمند سطح شهر ممنوع است.

4-1-7- در جهت کاهش تعداد و ساماندهی دکل های موجود ، مجوزهای احداث برای دکل ها با قابلیت بهره برداری همزمان 3 اپراتور صادر خواهد شد.

4-1-8- در صورت فراهم شدن شرایط share و عدم انتقال دکل توسط اپراتور ، 50% مازاد بر اجاره بهاء سایت مذکور به عنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد و بعد از اتمام مدت اجاره نامه سایت فوق ، اجـاره نامه آن تمدید نگردیده و جمع آوری خواهد شد.

4-1-9- در صورت موافقت سازمان فناوری و share  نمودن هر اپراتور با دکل اپراتور دیگر و در صورت عدم افزایش مساحت اجاره نامه ، مبنای محاسبه آنتن های اپراتور میهمان بر اساس پایه 10 متر فضا و فرمول اجاره ، محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت عدم اخذ موافقت کتبی سازمان فناوری مبنی برshare  ، اپراتور میزبان علاوه بر مبلغ اجاره ، 50% مبلغ اجاره را به عنوان جریمه پرداخت خواهد نمود.

4-2- الزامات فنی

4-2-1- ارایه استاندارد دکل و تائیدیه استحکام سازه و بنا از نظر توان سازه ای از سوی مهندسین ناظر دارای صلاحیت موضوعی در این مورد الزامی می باشد.

4-2-2- از آنجائیکه دکل ، آنتن و تجهیزات نصب شده احتمال برخورد صـاعقه با ساختمان و فضای محل نصـب را افزایش می دهد لذا سیستم برق گیر باید از نوع استاندارد پیش بینی و هدایت کابل های حامل جریان صاعقه از مسیرهای مطمئن و امن صورت گیرد.

4-3- الزامات منظر شهری

4-3-1- در راستای جلوگیری از آلودگی بصری و به منظور کمک به زیباسازی محیط ، هماهنگی دکل و منصوبات آن با سایر عناصر مبلمان شهری ضروری است.

4-3-2- ارائه طرح سه بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تائید آن توسط سازمان فناوری الزامی است.

4-3-3- تناسب میان ارتفاع و حجم آنتن در محیط پیرامونی باید لحاظ شود.

4-3-4- استفاده از رنگ های خنثی برای سازه و تجهیزات مربوطه الزامی است.

4-3-5- کابل ها و سیم های مربوطه از نمای عمومی حذف و زیبا سازی اجرای آن با در نظر گرفتن نحوه استقرار آنتن و ملحقات مربوطه ضروری می باشد.

4-4- الزامات زیست محیطی

4-4-1- مکان یابی دکل ها حتی الامکان باید در محل های کم تراکم شهر ، دارای حریم سبز ، دور از بیمارستان ها ، مراکز پزشکی ، مراکز آموزشی و اماکن مسکونی انجام گیرد.

4-4-2- نصب حفظ های ایمنی اطراف دکل و علائم هشدار دهنده اعم از خطر برق گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن ، توسط بهره برداران ضروری است.

4-4-3- ضوابط و مقررات سایر سازمان ها و ارگان های مربوطه تکمیل کننده این ضوابط خواهد بود.

4-4-4- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با عنایت به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در این خصوص از جمله رأی شماره 321 – 13/4/96 – 323 مورخ 13/4/96 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 97-401-3 مورخ 4/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد شکایت ارتباطی به صاحبان دکل ها و آنتن ها و انواع تجهیزات مخابراتی ندارد. بلکه صاحبان املاکی که با اخذ اجاره بهاء از صاحبان تجهیزات مخابراتی ملک خود را برای نصب دکل ها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آنها قرار می دهند به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت ماهانه مکلف به پرداخت مبالغی بر اساس ضـرایب پیش بینی شده می باشند و مبالغ پرداخت شده نیز در جهت کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هزینه خواهد شد. لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 کلان شهر تبریز تحت عنوان عوارض ، اجاره بهاء و الزامات تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری