فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3428     

موضوع:

ابطال بند 1 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 96 – ابطال بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 97

تاریخ:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010309               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3428         شماره دادنامه: 9809970906010309               تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیریت آقای حمید فرهنگ و آقای سید عباس نور بخش

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 1 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 96 ابطال بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 1 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 96 ابطال بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 28- عوارض ، اجاره بهاء و الزامات تأسیسات مخابراتی و ارتباطی ( سال 96 )

1- بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین :

کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محـدوده و حریم شهر تبریز به غیر از شـهرداری تبریز ، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل ، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند ، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی ، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهـره برداری موقت به صورت پایدار به صورت ماهـانه و بر اساس رابطه ذیل محـاسبه و مالک موظف به پرداخت می باشد. روش محاسبه عبارت است از :

[ hb + hm ] ×P  × s =T

T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال

s = ضریب کاربری

ضریب کاربری 3/2 برای کاربری های مسکونی ، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری 8/1 برای کاربری های اداری ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی ، ورزشی ، نظامی و انتظامی

ضریب کاربری 3/1 برای کاربری های فضای سبز ، معابر و گورستان ها

Hb = ارتفاع ساختمان به متر

Hm = ارتفاع دکل به متر

P = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز

دکل : عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود.

ماده 22- اجاره بهاء تأسیسات مخابراتی و ارتباطی ( سال 97 )

22-1- بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین :

کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محـدوده و حریم شهر تبریز به غیر از شـهرداری تبریز ، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل ، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند ، به منظور انتقال دکل ها به فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی ، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت پایدار به صورت ماهانه و بر اساس رابطه ذیل محاسبه و مالک موظف به پرداخت می باشد. روش محاسبه عبارت است از :

[ hb + hm ] ×Pa  × s =T

T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال

s = ضریب کاربری

ضریب کاربری 3/2 برای کاربری های مسکونی ، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری 8/1 برای کاربری های اداری ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی ، ورزشی ، نظامی و انتظامی

ضریب کاربری 3/1 برای کاربری های فضای سبز ، معابر و گورستان ها

Hb = ارتفاع ساختمان به متر

Hm = ارتفاع دکل به متر

Pa = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز

تبصره : برای سال1397 ، ضریب افزایش 15 درصد نسبت به سال 1396 خواهد بود.

دکل : عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه مورد شکایت مبادرت به وضع عوارض محلی برای آنتن ها تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت نموده در حالی که شهرداری تبریز هیچگونه خدماتی در این خصوص ارائه نمی دهد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 1796 الی 1805 – 1808 مورخ 29/10/93 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از دکل های مخابراتی صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 97-3428-3 مورخ 27/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- عوارض موضوع شکایت در خصوص صاحبان املاکی است که با اخذ اجاره بهاء از صاحبان تجهیزات مخابراتی ملک خود را برای نصب دکل ها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی در اختیار آنها قرار می دهند.

2- مصوبه مورد شکایت نه از باب عرضه خدمات بلکه به منظور محدود ساختن نصب دکل ها و آنتن ها و سایر تجهیزات مخابراتی در مناطق مسکونی و در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارتقای زندگی شهروندان می باشد.

3- عوارض معترض عنه در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تصبره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده لذا رد شکایت مورد استدعاست./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 1 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 96 و بند 1 ماده 22 سال 97 تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری