فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3383    

موضوع:

ابطال ماده 52 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری رشت ( عوارض آنتن ها )

تاریخ:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010304            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3383            شماره دادنامه: 9809970906010304             تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : آقای منصور مقبل حقیقی به وکالت از بانک قرض الحسنه مهر ایران با مدیریت آقای مرتضی اکبری

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 52 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری رشت ( عوارض آنتن ها )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال ماده 52 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری رشت ( عوارض آنتن ها ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 52 : عوارض بر آنتن های BTS

شرکتهای مخابرات ، ایرانسل و رایتل برای نصب هرگونه دکل یا آنتن در اماکن مسکونی و غیره باید به طریق قانونی و با مجوز شهرداری پس از رعایت موازین فنی و بهداشتی مجوز دریافت نمایند. به موجب این ماده از صاحبان شرکتهای مزبور برای نصب دکل آنتن مخابرات اعم از BTS و غیره سالانه عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.

Ps 6 = عوارض بر آنتن های BTS

مساحت = S                 قیمت منطقه ای = P

تبصره 1 : بدیهی است شرکت مخابرات ، ایرانسل و رایتل می بایست صاحبان املاک را قبل از نصب آنتن به سوی شهرداری به منظور پرداخت عوارض و دریافت مجوز بهره برداری موقت برابر ماده 42 همین تعرفه هدایت نمایند.

تبصره 2 : آنتن ها ، دکل های منصوبه بر روی ملک متعلق به شهرداری علاوه بر پرداخت مبلغ اجاره ، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نیز می باشند.

تبصره 3 : حداقل مبلغ عوارض محاسبه شده در این ماده به میزان 000/000/12 ریال و حداکثر آن به میزان 000/000/42 ریال تعیین می گردد.

تبصره 4 : دیش ها و آنتن بانکها ، ادارات و شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن مشمول پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ 000/000/1 ریال می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- شورای اسلامی شهر رشت عوارضی را مصوب نموده که شهرداری مناطق بابت آن هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند تا مستحق دریافت آن باشند.

2- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره 1796 الی 1805 و 1806 مورخ 29/10/93 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از دکل های مخابراتی صادر نموده است.

3- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین تکلیف شده است و به موجب ماده 52 همان قانون برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شـکایت مذکور ، شورای اسـلامی شهـر رشت به موجـب لایحه شماره 97-3383-1 مورخ 25/1/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 تصویب شده است.

2- به موجب ماده 50 قانون شهرداری حفظ بهداشت و سلامت شهروندان از مهمترین وظایف شهرداری می باشد. لذا مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ سلامت و آرامش شهروندان تصویب شده است  و رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 52 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 96 تحت عنوان عوارض بر آنتن های BTS مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری