فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2499   

موضوع:

ابطال بخشنامه 3/11 جدید درآمد به شماره 12112/94/1000 مورخ 7/11/94

تاریخ:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010297                

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/2499       شماره دادنامه: 9809970906010297                 تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی با مدیر عاملی آقای محمد جعفر ذبیحی

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 3/11 جدید درآمد به شماره 12112/94/1000 مورخ 7/11/94

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3/11 جدید درآمد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تمامی مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد ، حقوق ، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد ، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

1- بازخرید ایام مرخصی 2- کمک هزینه عائله مندی 3- هزینه سفر و فوق العاده مأموریت 4- عیدی 5- ما به التفاوت کمک هـزینه مسکن و خـوار و بار در ایام بیمـاری 6- حق شیر 7- پاداش نهضت سـواد آموزی 8- حق التضمین (کسر صندوق) 9- خسارت اخراج و مزایای پایان کار 10- پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه بخشنامه 3/11 به وضوح ناقض قانون تأمین اجتماعی در بند 5 ماده 2 و ماده 28 که حق بیمه تنها به مزد یا حقوق مستمر تعلق گرفته بوده و در بخشنامه شماره 11 جدید که موضوع دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن در بند 3 کارانه و پاداش افزایش تولید را غیر مشمول اعلام کرده لکن رسیدگی های انجام شده توسط بازرسین سازمان موضوع بخشنامه مورد شکایت کلیه کارانه های غیر مستمر پرداخت شده به پرسنل تماماً مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت ( رانندگان خود مالک را به صورت انفرادی خودرو خود را به اجاره شرکت درآورده اند ) تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-2499-4 مورخ 20/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً از نظر شکلی شاکی مطابق نص صریح ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع و قانون یا خروج از حدود اختیار مقام صادر کننده را اعلام و ارائه ننموده ثانیاً : علیرغم شکایت از بخشنامه 3/11 شاکی بخشنامه شماره 11 را به ضمیمه دادخواست ارائه نموده ثالثاً : شکایت شاکی همان اعتراض به رای هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان بوده که در شعبه 48 دیوان رسیدگی شده و دادخواست مربوطه مطروحه نیز موردی می باشد و ایراد شاکی به شمول رانندگان خود مالک در کسر حق بیمه بوده که در رأی هیأت به این مورد ( خود مالک بودن رانندگان ) اشاره نگردید و شعبه نیز از کسر حق بیمه خودداری نموده است. رابعاً : بخشنامه 3/11 قبلاً در دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره 48 مورخ 1/3/97 هیأت تخصصی دیوان خلاف قانون اعلام نگردیده و رسیدگی مجدد به آن مشمول اعتبار امر مختومه می باشد. خامساً : خواسته شاکی در دادخواست مشتمل بر دو بخش 1- اعتراض به اینکه کارانه ( پاداش افزایش تولید ، آکورد یا بهره وری ) در زمره اقلام مشمول کسر حق بیمه و دیگر رانندگان مالک خودرو بوده که در بخشنامه 3/11 اشاره ای به رانندگان مالک خودرو نشده است.

بنابراین بخشنامه مورد شکایت از جهت شمول کسر حق بیمه در حقوق و مزایای مستمر منطبق با بند 5 ماده 2 و بند (الف) ماده 4 همچنین مواد 30 و 36 و 39 و 28 و 47 قانون تأمین اجتماعی و مواد 34 و 35 قانون کار در تعریف و شمول اقلام مزد و حقوق بیمه شده و حق السعی موضوع ماده 43 مشمول کسر حق بیمه و بازرسی از کارگاه و دفاتر و اسناد قانونی موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بوده و قابل ابطال نمی باشد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوص شکایت شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی با مدیریت آقایان محمد جعفر ذبیحی و فرود امینی مبنی بر ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تأمین اجتماعی از جهت مغایرت با بند 5 ماده 2 و ماده 28 قانون تأمین اجتماعی ، نظر به اینکه خواهان اولاً ابطال بخشنامه مذکور را از جهت مبنا قرار گرفتن بازرسی سازمان در صدور رأی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات و شمول کسر حق بیمه از کارانه های غیر مستمر نظیر پاداش افزایش تولید و رانندگان خود مالک اجاره ای درخواست نموده که موارد مذکور موردی بوده و در شعبه 48 بدوی دیوان عدالت اداری تحت عنوان اعتراض به رای شماره 01/1190 – 6/10/96 هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته ثانیاً : مواد استنادی شاکی در بند 5 ماده 2 به تعریف حقوق و مزایای مستمری پرداختی در مقابل کار به بیمه شده اشاره گردیده و در ماده 28 قانون مرقوم منابع درآمدی سازمان تشریح گردید و از حیث مستندات فوق مغایرتی مشاهده نمیگردد بنابراین اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق نیز عقیده بر عدم ابطال مقرره موردشکایتداشته و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری