فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1023  

موضوع:

ابطال ردیف های 1021 ، 1022 و 1023 جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/ت 52894 هـ مورخ 24/12/1394 هیأت وزیران

تاریخ:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010275                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/1023       شماره دادنامه: 9809970906010275                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف های 1021 ، 1022 و 1023 جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/ت 52894 هـ مورخ 24/12/1394 هیأت وزیران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ردیف های 1021 ، 1022 و 1023 جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/ت 52894 هـ مورخ 24/12/1394 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 

1021

86071100

-- بوژی محرک و بوژی راهنما

4

10

حمایت از تولید داخل

1022

86071200

-- سایر بوژی ها و بوژی های راهنما

4

10

حمایت از تولید داخل

1023

86071900

-- سایر ، همچنین اجزاء و قطعات

4

10

حمایت از تولید داخل

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است :

بر اساس بند «ج» تبصره 1 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده : « نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد ، از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد. » به موجب مقررات مورد شکایت حقوق ورودی بوژی که از جمله قطعات لازم برای ساخت یا مونتاژ واگن های قطار است از 4 به 10 درصد افزایش یافته و به این ترتیب حقوق ورودی بوژی با حقوق ورودی دستگاه آماده واگن برابر شده است و این نرخ در سالهای 96 و 97 هم تنفیذ گردیده که مغایر با بند «ج» از تبصره 1 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 20/6/1397 و به موجب نامه شماره 48205-12/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اتخاذ تصمیم می باشد. /ت

 

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس بند «ج» تبصره 1 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده : «نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد باید از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.» حسب بررسی‌های به عمل آمده، بوژی یا ارابه واگن که سیستم حرکتی واگن محسوب می‌شود، متشکل از قاب (تیرهای طولی و عرضی)، مجموعه فنربندی (تعلیق)، مجموعه چرخ و محور، مجموعه ترمز و ادوات مربوطه بوده و برمبنای اجزای فوق در شمار محصولات فرآوری شده قرار می‌گیرد و از همین رو، حقوق ورودی آن مشمول حکم مقرر در بند «ج» تبصره 1 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری