فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/853  

موضوع:

ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره 46 روابط کار 

تاریخ:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010268

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/853         شماره دادنامه: 9809970906010268                 تاریخ: 12/6/98

* شـاکــی : آقای علی اکبر جعفر پور زکابری

* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره 46 روابط کار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته ابطال دستور شماره 46 روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

با توجه به متن دادخواست ، بند (ب) دستورالعمل مزبور مورد شکایت شاکی می باشد :

ب- تفویض نحوه برون سپاری انجام امور ابلاغ اوراق دعوا :

ماده 7- به موجب دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست به شماره 132031 مورخ 12/7/1393 وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، ابلاغ اوراق دعـوا بر اساس دستورالعمل مـزبور و به شرح ذیل از طریق مأمور پست صـورت می گیرد.

ماده 8- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به جای استفاده از مأمور ابلاغ ، باید از طریق مأمور پست ، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

ماده 9- اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از : اوراق دادخواست ، اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده 36 آیین دادرسی کار ، اخطاریه تکمیل شده ابلاغ دادنامه ، دادنامه و یا هر برگ دیگری که باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.

ماده 10- برای انجام ابلاغ از طریق مأمور پست ، اداره کل تعاون ، کار ور فاه اجتماعی استان یا اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان یا محل می نماید.

ماده 11- برای ابلاغ به مخاطب ، اوراق دعوا به مأمور پست تحویل می گردد و رسید تحویل از نامبرده دریافت و ضمیمه پرونده می شود.

ماده 12- ابلاغ اوراق حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل و از طریق پست پیشتاز انجام می شود. مأمور پست مکلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ دیگر اخطاریه ، از مخاطب ابلاغ رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید و برگ دوم را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل اعاده کند.

ماده 13- در انجـام ابلاغ توسط مأمور پست ، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- برخلاف ماده 50 آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ که اولی می باشد حذف شده است.

2- دریافت وجه از کارگر ( شاکی ) بر خلاف اصل مجانی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف می باشد و مخالف مفاد مواد 8 ، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره  97-853-3 مورخ 19/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب ماده 50 آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق پست مجاز است.

2- دستورالعمل شماره 132031 – 12/7/93در راستای ماده 50 مزبور به تصویب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است که به موجب ماده 1 آن ابلاغ از طریق پست مجاز می باشد.

3- با توجه به چابک سازی دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله واگذاری ابلاغ هیأت های تشخیص و حل اختلاف ، دستورالعمل شماره 46 تصویب شده است.

4- در هیچ یک از بندهای دستورالعمل مورد شکایت به دریافت وجه اشاره نشده است و دریافت هرگونه وجه به بهانه انجام ابلاغ از سوی پست غیر قانونی است.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق و با توجه به اینکه اولاً وفق ماده 50 آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مأمور ابلاغ وجود ندارد و ثانیاً دستورالعمل مزبور دارای مصوبه بالا دستی ( مصوبه شماره 132031 مورخ 12/7/93 وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) می باشد و ثالثاً فاقد مجوز دریافت وجه بابت ابلاغ اوراق دعوا و آراء مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفین دعوا می باشد لذا عقیده بر رد شکایت دارند. رأی صادره به استناد بند (ب) ماده84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رئیس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری