فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3586   

موضوع:

ابطال بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار

تاریخ:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010264                

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/97/3586             شماره دادنامه: 9809970906010264                 تاریخ: 12/6/98

* شاکی : آقای حسین بزرگواری با وکالت آقای سینا گندمی

*طرف شکایت : 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی به خواسته ابطال بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن مقرره مورد شکایت مطابق مفاد دادخواست و پاسخ به اخطار رفع نقص مثبوت به شماره 97-3586-2 مورخ 20/12/97 ضمیمه نشده و درخواست ارسال تصویر آن از سوی طرف شکایت به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است ، طرف شکایت نیز پاسخی به دادخواست و ضمائم آن ارائه نداده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست فوق ابطال بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار بر خلاف بند 34 ماده 71 قانون شوراها ( مصوب 1375 ) ( بند 34 ماده 80 قانون شوراها اصلاحی سال 1396 ) فاقد مصوبه شورای شهر گلبهار بوده و درخواست ابطال آن به منظور رعایت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه شماره 1210 مورخ 24/11/96 ، به دلیل آنکه طرح جامع شهری هماشهر سپیدان استان فارس مورد بررسی و تایید شورای اسلامی آن شهر قرار نگرفته است ، تصویب نهایی آن در شورای عالی شهرسازی و معماری را خلاف روند قانونی موصوف در بند 34 ماده 71 قانون شوراها تلقی و مصوبه موضوع خواسته را مغایر با قوانین یاد شده تشخیص داده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره حقوقی شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 25/2/98 ، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای حسین بزرگواری با وکالت آقای سینا گندمی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی مبنی بر ابطال بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار موضوع در جلسه مورخ 27/5/98 هیأت مطرح و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که با توجه به اینکه بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورایعالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند 3 از ماده 1 قانون تأمین شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند 34 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نمی باشد و شورای مذکور در صورت تشخیص و ضرورت نیز بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورا حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهر را دارد. بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری