فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع؍ 9701723  

موضوع:

ابطال شرایط احراز مدرک تحصیلی صرفاً دیپلم در عنوان شغلی کمک پرستاری در آگهی استخدامی مورخ 5؍5؍96 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تاریخ:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010252          

هیأت تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـده :هـ ع؍ 9701723      شماره دادنامه: 9809970906010252           تاریخ: 5/6/98

* شاکی :خانم معصومه قلی زاده کوجنقی

*طرف شکایت :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال شرایط احراز مدرک تحصیلی صرفاً دیپلم در عنوان شغلی کمک پرستاری در آگهی استخدامی مورخ 5؍5؍96 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به خواسته ابطال شرط احراز مدرک تحصیلی صرفاً دیپلم در عنوان شغلی کمک پرستاری در آگهی استخدامی مورخ 5؍5؍96 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است . 

متن مقرره مورد شکایت:

آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوص ( شرکتی )

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش از محل مجوز شماره .... تعداد 148 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی و عملی (مهارتی) حسب شرایط پس از طی مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی ( شرکتی ) با در نظر گرفتن شرایط مندرج ذیل بکارگیری نماید .

جدول نیازهای مشاغل جذب نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوص ( شرکتی )

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیائی

تعداد

نفر

جنسیت

شرایط احراز مدرک تحصیلی

مرد

زن

دارا بودن مدرک تحصیلی صرفاً دیپلم و طی دوره آموزشی یکساله در مؤسسات مجاز مورد تائید معاونت پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

13

 

 

کمک پرستار

شهرستان اردبیل

28

9

19

شهرستان مشکین شهر

5

3

2

شهرستان پارس آباد

5

3

2

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- طبق مستندات ارائه شده در تمامی آگهی های استخدامی سایر دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم هم ذیل عنوان شغلی ( کمک پرستاری ) ثبت نام نموده و پذیرش شده اند در حالی که اقدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مغایر با قانون یکپارچگی در شرایط استخدامی در کل کشور ، ناعدالتی و تضییع حق تعدادی از شرکت کنندگان در مقایسه با کل کشور است.

2- اقدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مغایر با بند های 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی ، اصل 28 قانون اساسی و بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

* خلاصه پاسخ طرف شکایت :

 از جمله شرایط احراز مدرک تحصیلی مندرج در آگهی ، دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم است که به استناد بند 6 و 8 تذکرات آزمون ، مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین تر از مقاطع تحصیلی یا سایر رشته های تحصیلی اعلام شده و نیز مدارک معادل برای شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی باشد.به استناد بند 6؍10 تذکرات آزمون ، مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط به عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از مراحلی که محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط بوده است ، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. با توجه به بند 6 و 12 تذکرات آزمون ، اعلام اسلامی داوطلبان به منزله تأیید صلاحیت نیست و هیچ گونه حقی برای پذیرش داوطلب ایجاد نمی کند.

* پرونده در جلسه مورخ 23؍4؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای بشارتی فر ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً برابر بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی از شمول رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی هستند و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند.ثانیاً مقرره مورد شکایت در مورد جذب کمک بهیار در شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد و موجب ارتباط استخدامی با دستگاه طرف شکایت نمی گردد تا اقدام دستگاه طرف شکایت قابلیت انطباق با مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها را داشته باشد ، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت عدم مغایرت با قوانین و مقررات قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

 این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی