فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1519   

موضوع:

تقاضای ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال 95-94

تاریخ:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010257                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پـرونــده : هـ ع /97/1519         شماره دادنامه: 9809970906010257                 تاریخ: 5/6/98

* شـاکـی : آقای علیرضا طجرلو با وکالت آقای هادی علیی

*طرف شکایت : پردیس البرز دانشگاه تهران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال 95-94

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت پردیس البرز دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال 95-94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

موکل دانشجو مقطع دکتری به عنوان دانشجوی ایرانی انتقالی خارج از کشور می باشد. مطابق آئین نامه وزیر علوم درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور مصوب 29/9/89 و مطابق دستورالعمل آموزشی به سال 95-94 در پردیس البرز دانشگاه تهران ثبت نام نموده که شهریه برای مقطع تحصیلی و سال ورود ایشان با شهریه کل 594 میلیون ریال و هر ترم000/250/74 ریال تعیین گردیده لیکن پس از شروع و ادامه تحصیل از طریق سامانه جامع آموزشی مشخص شد که شهریه مربوطه 5/1 برابر موارد فوق افزایش پیدا کرده متأسفانه در سالهای 96-95 و 97-96 مسئولین دانشگاه صراحتاً اعلام کرده اند شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج از کشور معادل شهریه تعرفه پردیس البرز است و این افزایش شهریه فقط نسبت به دانشجوبان ورودی 95-94 اعمال گردیده لذا به لحاظ مغایرت با دستورالعمل وزیر علوم تقاضای ابطال آن را دارد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

تبعیض ناروا – مستند قانونی اعلام ننموده است. فقط آن را از مصادیق تبعیض ناروا دانسته و در رفع نقص اعلام داشته الف) بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ، اخذ شهریه بیش از قیمت تمام شده یا همان سرانه دانشجویان دیگر شهریه پرداز را از صلاحیت هیأت امناء یا شورای آموزشی دانشگاه خارج کرده ب) ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 39/9/83 ، اخذ وجه اضافی را ممنوع نموده ج) طبق تبصره 2 از بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ، هیچگونه تبعیضی بین دانشجویان برای اخذ شهریه به هیأت امناء اخـتیار نداده د) اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی با اختیارات مذکور در مواد 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب 18/12/94 مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 97-1519-3 مورخ 16/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً مشخصات مصوبه مورد اعتراض مشخص نمی باشد.

ثانیاً حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ، مشخص نمی باشد.

ثالثاً اقدام دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج به داخل ، مستند به تصویبنامه « کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور » مصوب 12/7/85 هیأت وزیران و آئین نامه « انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاهها ، مؤسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور » مصوب 29/9/89 وزیر علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه 31/4/92 هیأت امناء دانشگاه تهران و بند (ج) مصوبه مورخ 21/2/94 هیأت رئیسه دانشگاه تهران می باشد و هیچگونه تخلفی از مقررات نداشته لذا رد شکایت مورد تقاضاست.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) مصوبه 21/2/94 هیأت رئیسه دانشگاه دائر بر مطالبه شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج از کشور به میزان 5/1 برابر شهریه دانشجویان پردیسها از حیث مغایرت با بند (ح) ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم و ماده 4 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب 19/8/1386 وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بند (ح) ماده 20 قانون صدرالذکر تعیین شهریه به عهده هیأت امنا در سقف 2 برابر سرانه دانشجویی واگذار شده و مصوبه مورد شکایت در حد کمتر از سقف مذکور تعیین شهریه نموده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می باشند. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری