فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع؍ 9701869    

موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره 3188؍32؍20–24؍4؍97 دفتر امور شهری و شوراهای  (استانداری اصفهان) در مورد نحوه افزایش حقوق سال 97 

تاریخ:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010256                

هیأت تخصصی استخدامی

* شماره پـرونـده :هـ ع؍ 9701869               شماره دادنامه: 9809970906010256                 تاریخ: 5/6/98

* شاکی :آقای مصطفی رجایی علیشاهدانی

*طرف شکایت :دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال دستورالعمل شماره 3188؍32؍2024؍4؍97 دفتر امور شهری و شوراهای  (استانداری اصفهان) در مورد نحوه افزایش حقوق سال 97 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیتدفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهانبه خواسته ابطالدستورالعمل شماره 3188؍32؍20–24؍4؍97 دفتر امور شهری و شوراهای ( استانداری اصفهان ) در مورد نحوه افزایش حقوق سال 97 نموده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شهردار محترم؛ با سلاماحتراماً با توجه به اصلاح تصویب نامه شماره 14896؍ت55313 هـ مورخ 16؍2؍1397هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین افزایش ضریب حقوق سال 1397 کارمـندان به پیوست نامه شماره 18160 مورخ 20؍4؍1397 سـازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به همراه دو نمونه نحوه محاسبه حکم مربوطه ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید برای هر یک از کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق ، نسبت به صدور احکام مربوطه مطابق با نمونه محاسبه شده (تصویر پیوست) برای سال جاری وفق ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به بند 1 تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و طرح استفساریه جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مبنی بر افزایش20 درصدی حقوق طبقات پائین ، دستورالعمل دفتر امور شهری و شوراها و پیوست های آن ، مخالف قانون ذکر شده ( استفساریه ) است و افزایش حقوق 8 تا 12 درصدی شامل تمامی طبقات می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 69426؍14؍20 مورخ 12؍8؍97 به طور خلاصه پاسخ داده است: دفتر امور شهری صرفاً دسـتورالعمل دریافتی به شماره 18160 مورخ 20؍4؍97 از سـوی سازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشور به کلیه شهرداری ها را ارسال نموده و رأساً اقدام به صدور هیچ گونه دستورالعملی ننموده است و دفتر مذکور صرفاً به حسن اجرای بخشنامه های صادره از سوی شهرداری ها نظارت می کند و هرگونه تغییر در روش پرداخت ، باید از سوی نهادهای قانونگذار تصویب و ابلاغ گردد.

* پرونده در جلسه مورخ 6؍5؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای اسماعیلی فرد ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه بخشـنامه مـورد شکایت در واقع ابلاغ تصویب نامه شماره 18160 مورخ 20؍4؍97 سـازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اجرا به شهرداری های استان اصفهان می باشد و ابطال یا عدم ابطال آن تاثیری بر اجرای تصویب نامه ابلاغی ندارد و ابلاغ تصویب نامه به خودی خودخارج از حدود اختیارات طرف شکایت نبوده است ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر می شود.

 این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی