فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1622   

موضوع:

ابطال بند 7 هشتصد و چهاردهمین نشست هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010250

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع /96/1622          شماره دادنامه: 9809970906010250                 تاریخ: 5/6/98

* شـاکــی : آقای مهدی بلوایه

*طرف شکایت :  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 هشتصد و چهاردهمین نشست هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخـواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خـواسته ابطال بند 7 هشتصد و چهاردهمین نشست هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 7 : انتقال و یا مأموریت هر نیروی بهداشتی و درمانی به سایر ستادها و دانشکده ها به استثنای ستاد بهداشت برای نیروهای بهداشتی و ستاد درمان برای نیروهای درمانی ممنوع است. توضیح اینکه انتقال و هرگونه تغییر رسته نیروهای پرستار از بیمارستان ها به ستاد معاونت درمان مشمول این ممنوعیت خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ، ابطال مصوبه یاد شده را خواستار شده است لیکن دلایلی برای ابطال مقرره مورد شکایت ارائه نکرده است و صرفاً مصوبه مورد شکایت را از جهت مغایرت با اصل عدالت ، قابل ابطال دانسته است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 240/117 مورخ 26/04/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ، با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور ، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی ، از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است.

2- مطابق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است.

3- مطابق بند 2 چهارچوب نقل و انتقالات دانشگاه ها به شماره 3700 مورخ 16/11/1391 صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مرجع رسیدگی به درخواست های انتقال و مأموریت کارکنان ، کمیته نقل و انتقال مؤسسه می باشد.

4- دانشگاه ها ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های عتف و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشند ، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد ، عمل می کنند.

بنابراین ، مصوبه مورد شکایت ، مطـابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و خارج از حدود اختیارات مرجـع واضع آن نمی باشد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند 7 هشتصد و چهاردهمین نشست هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که طی آن برای انتقال کارکنان بهداشتی و درمانی دانشگاه ایجاد محدودیت نموده است به جهت مغایرت با ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه بر طبق حکم بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک احکام دائمی قوانین برنامه توسعه دانشگاه ها از نظر اداری و استخدامی تابع مقررات خاص مصوب هیأت امناء خود می باشند و لذا استناد به ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شاکی وارد نمی باشد و دانشگاه با توجه به بخشنامه 3700/209/د مورخ 16/11/91 و اختیار کلی در خصوص نقل و انتقال کارکنان اتخاذ تصمیم نموده است. از طرفی مورد شکایت مغایرتی با آئین نامه اجرای تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 21/9/89 ریاست جمهوری مغایرتی ندارد. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت  

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری