فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/902   

موضوع:

ابطال نظریه شماره 44748/15 – 18/3/93 رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تاریخ:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010229            

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/ 97/902       شماره دادنامه: 9809970906010229             تاریخ: 28/5/98

* شـاکــی : آقای حسن ستاری

* طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نظریه شماره 44748/15 18/3/93 رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت عتف به خواسته ابطال مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شاکی ابطال مصوبه شماره 44784/15 – 18/3/93 را تقاضا کرده در حالی که به نظر می رسد مصوبه مورد شکایت ، مصوبه شماره 50720/15 مورخ 26/3/1393 رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم است که بنابراین مصوبه ، از تاریخ اجرای آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری ، حقوق و مزایا و سایر فوق العاده ها و کمک هزینه های اعضای هیأت علمی ( رسـمی و پیمانی ) ، صرفاً بر اساس مفـاد مندرج در آیین نامه یاد شده تعیین و پرداخت می گردد و هرگونه پرداخت به اعضای هیأت علمی علاوه بر موارد تعیین شده در آیین نامه ، امکان پذیر نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق دستور اول صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه های منطقه شمال شرق کشور ، از 1/12/1389 از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال 90 از محل اعتبارات هزینه ای بینی شده است مبلغی با عنوان « فوق العاده جذب هیأت امنای کارکنان غیر هیأت علمی » ، به کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های منطقه شمال شرق کشور پرداخت گردد. اما با اجرایی شدن آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از تاریخ 1/1/93 و مطابق مصوبه مورد شکایت ،پرداخت فوق العاده مزبور متوقف شده است. با عنایت به این که مطابق ذیل بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسـعه ، مصـوبات و تصمیمات هیأت امنا مـادام که اصلاح نشده ، معـتبر است و مطابق آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ،اشاره به لغو مقررات مغایر با آیین نامه نشده ، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 93990 مورخ 13/4/1397 به اداره حقوقی وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری ، تاکنون پاسخی دریافت نشده است و مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اتخاذ تصمیم می باشد.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان  نوشته شود :

هیچ گونه ادعایی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی نشده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال نظریه شماره 44748/15 مورخ 18/3/93 رئیس مرکز هیأت امنا نظر به اینکه به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجـم توسـعه که حـاکم بر زمان نظـریه معـترض عنه بوده آیین نامه ها و مقـررات اداری و اسـتخدامی که از جمـله آن فوق العاده های موضوع شکایت که از اختیارات هیأت امنا می باشد و قسمت ذیل بند (پ) مرقوم نیز در مقام تأیید این اختیارات برای مصوبات قبلی هیأت امنا است و اصلاح نیز جزء اختیارات هیأت امنا تعریف شده است. لذا اکثریت اعضاء موضوع نامه مورد شکایت را منطبق با موازین و مقررات حاکم بر زمان آن دانسته و قابل ابطال تشخیص ندانسته و عقیده به رد شکایت شاکی داشته اند. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری