فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1746   

موضوع:

ابطال بند 2 مصوبه مورخ 30/2/1396 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010187                   

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پـرونـده : هـ ع /97/1746              شماره دادنامه: 9809970906010187                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : خانم سهیلا میرزایی دومولا

*طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی گیلان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2 مصوبه مورخ 30/2/1396 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خـواسته خود اعلام کرده است :

1- صرفاً افزایش سالانه حق الزحمه دوره کارورزی در صلاحیت هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی می باشد و اتخاذ تصمیم توسط هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص عدم پرداخت این حق الزحمه مبنای قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات این هیأت امنا می باشد. بند «ل» قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز تعیین حق التحـقیق و حق التدریس ، حق الترجـمه و حـق التألیف را از اخـتیارات هیأت امناها اعـلام کرده که تعـیین یا حذف حق الزحمه کارورزی مصداق آن نیست. در تبصره 3 ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز به اختیارات هیأت امنای دانشگاهها در خصوص عدم ایجاد تعهدات مالی بیشتر برای دانشگاه اشاره شده و از آن ، اختیار حذف حق الزحمه کارورزی استنباط نمی گردد.

2- با توجه به پرداخت حق الزحمه کارورزی به دانشجویان دانشگاههای دیگر که شرایط مشابهی دارند ، وضع مصوبه مورد شکایت و حذف حق الزحمه کارورزی برای دانشجویان علوم پزشکی گیلان مصداق تبعیض ناروا بوده و مخالف اصول قانون اساسی و آموزه های دینی و شرعی است و پرداخت دستمزد در برابر کار هم از حقوق مسلم اشخاص بوده و مخالفتی نیز با موازین قانونی ندارد تا اقدام به قطع آن گردد.

* متن مقرره مورد شکایت :

( توضیح تهیه کننده گزارش : در نامه مورخ 19/9/1396 رئیس دانشکده پزشکی رشت ( صفحه 9 پرونده ) اعلام شده است که بر مبنای بند 2 مصوبه مورخ 30/2/1396 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، حق الزحمه به دانشجویان شهریه پرداز تعلق نمی گیرد و بر اساس اعلام مقام فوق ، این مصوبه پیوست نامه می باشد. ولی با ملاحظه پیوست نامه یاد شده و همچنین سایر اوراق پرونده ، مصوبه ای که به تاریخ 30/2/1396 باشد ، مشاهده نمی گردد. بنابراین ، هرچند شاکی ابطال مصوبه ای با این تاریخ را تقاضا کرده است ؛ ولی عملاً فقط مصوبه ای به تاریخ 9/3/1395 در اوراق پرونده قرار دارد و در لایحه دفاعیه طرف شکایت هم صرفاً به مصوبه ای با همین تاریخ اشاره شده است. از این رو ، دو فرض قابل تصور است : فرض اول اینکه چنین مصوبه ای ( مصوبه به تاریخ 30/2/1396 ) وجود خارجی ندارد و رئیس دانشکده پزشکی رشت تاریخ مصوبه را اشتباه ذکر کرده و شاکی نیز همان تاریخ اشتباه را مبنا قرار داده و ابطال مصوبه مورخ 30/2/1396 را تقاضا کرده است و تاریخ صحیح همان 9/3/1395 می باشد. فرض دوم هم این است که مصوبه ای به تاریخ 30/2/1396 در اصل وجود دارد ، ولی ضمیمه پرونده نشده است. در هر دو فرض ، باید خواسته شاکی مشخص شده و مصوبه مورد نظر او ضمیمه گردد. در غیر این صورت این امکان وجود دارد که مصوبه ای ابطال شود که وجود خارجی ندارد یا مصوبه ای ابطال شود که ابطال آن مورد نظر شاکی نبوده است. )

بند 2 مصوبه مورخ 9/3/1395 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( مصوبه موجود در پرونده ) :

با افزایش 15% میزان کمک هزینه تحصیلی نسبت به مبلغ مصوب سال قبل کارورزان رشته های پزشکی و دندانپزشکی غیر شهریه پرداز در سال تحصیلی 96-95 از ابتدای مهر سال 95 تا ابتدای مهر سال 96 از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سال 95 موافقت گردید.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به موجب لایحه شماره 29457/117/3/پ مورخ 18/7/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است :

به موجب بند 2 مصوبه مورخ 9/3/1395 هیأت امنای دانشگاه ، حق الزحمه ای به کارورزان شهریه پرداز تعلق نمی گیرد و از آنجایی که دانشگاههای علوم پزشکی به صـورت هیأت امنایی اداره می گردند ، لذا مصـوبات آنها لازم الاجـرا می باشد. با وصف مراتب رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند (2) مصوبه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( به تاریخ صحیح 9/3/95 ) که طی آن هزینه تحصیل را صرفاً به کارورزان دندانپزشکی و پزشکی غیر شهریه پرداز تجویز نموده ، از این جهت که بر اساس قوانین و مقررات راجع به هیأت امناء از جمله بند «ل» قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تبصره 3 ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، تصویب اینگونه موارد جزء اختیارات هیأت امناء نمی باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه کمک هزینه تحصیلی نوعی کمک مالی است که با توجه به حکم بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است ، موضوع مصوبه از اختیارات مرجع تصویب بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری