فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1417    

موضوع:

درخواست ابطال بندهای یک ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فنی سازمان طرف شکایت

تاریخ:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010186

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پـرونـده : هـ ع /97/1417              شماره دادنامه: 9809970906010186                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : خانم شهین طاهونی بناب فرزند نجف

*طرف شکایت :  سازمان تأمین اجتماعی کشور

* موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بندهای یک ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فنی سازمان طرف شکایت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی کشور به خواسته ابطال بندهای یک ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فنی سازمان طرف شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- مشمولین این قانون در سازمان تأمین اجتماعی آن دسته از معلمین می باشند که قبلاً به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ( تاریخ 5/2/96) در وزارت مذکور اشتغال داشته و حق بیمه آنان به شعب ذیربط سازمان پرداخت شده است.

2- مفاد این قانون برای معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی و همچنین معلمانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (5/2/96) بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاه ها و نهادها انتقال یافته اند قابل تسری نمی باشد.

4- نظر به اینکه حسب تبصره 4 طرح الحاقی قانون مورد اشاره حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یکسال می باشد بنابراین مفاد این بخشنامه صرفاً شامل کسانی خواهد بود که ظرف مهلت تعیین شده ( از تاریخ 5/2/96 تا تاریخ 5/2/97 ) درخواست آنان از سوی ادارات آموزش و پرورش شهرستان / مناطق / نواحی محل اشتغال به شعبه تأمین اجتماعی ذیربط منعکس و ثبت دفتر می گردد. بدیهی است درخواستهایی که پس از انقضای بازه زمانی مذکور به شعب سازمان واصل می گردد قابلیت اجرا نخواهد داشت.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اینجانب از مورخ 6/6/68 لغایت 3/12/71 در نهضت سواد آموزی تبریز و هشترود اشتغال داشته اما نهضت سواد آموزی هیچگونه سابقه ای برای اینجانب در تأمین اجتماعی واریز ننموده و اکنون با استناد به بخشنامه 677 از اجرای تعهد خود سرباز می زند. لذا تقاضای ابطال بندهای 1-2 و 4 بخشنامه 677 سازمان تأمین اجتماعی را دارد.

در اخطار رفع نقص به شاکی جهت معرفی مقررات در تعارض با بخشنامه معترض عنه نامبرده طی لایحه ثبت شده به شماره 97-1417-3 مورخ 7/9/97 اعلام داشته بر اساس مواد 30 و 36 و 39 و 40 نهضت سواد آموزی موظف است در هر ماه حق بیمه را دریافت نموده و در سوابق بیمه گزار درج نماید.

که این امر به موقع در زمان خود صورت نگرفته و نهضت به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اکنون بعد از گذشت چندین سال با مراجعه به بخشنامه مذکور از وظیفه خودداری می نماید. لذا تقاضای ابطال بندهای مورد اشاره از بخشنامه معترض عنه را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-1417-6 مورخ 13/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت داشته باشد را ذکر ننموده و از این جهت شکایت قابل رد می باشد. ثانیاً قانون الحاق یک ماده یه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی که با عنوان احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریسی استخدامی آموزش و پرورش در جلسه علنی روز 27/12/95 تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده ، مقرر داشته معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظـور احتساب سابقه خدمـت ایام حق التدریسی که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی سهم خود و دولت را به صورت نقد یکجا یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند. لذا احتساب سابقه با توجه به مفاد ماده الحاقی با دو شرط امکان پذیر است الف) معلمان حق التدریس به استخدام آموزش و پرورش در آمده باشند ب) تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون (5/2/96) در وزارت مذکور اشتغال داشته باشند. لذا بندهای یک و دو مورد اعتراض شاکی کاملاً بر اساس ماده الحاقی مذکور تنظیم گردیده و در تبصره 4 الحاقی نیز حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شـدن به مدت یکسال می باشد که بر همین اساس در بند 4 بخشنامه معترض عنه مهلت را از 5/2/96 لغـایت 5/2/97 جهت ارائه درخـواست تعیین نموده لذا مفاد بخشنامه کاملاً با مفاد قانون الحاقی منطـبق می باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای یک ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فنی سازمان نظر به اینکه به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضـت سـواد آموزی شرط برخـورداری از مزایا و احـتساب سـابقه اسـتخدام در آمـوزش و پرورش و اشـتغال تا زمـان لازم الاجرا شدن قانون (5/2/96) عنوان گردیده و از سویی در تبصره 4 الحاقی مدت زمان بهره مندی از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یکسال می باشد و مفاد بخشنامه موضوع شکایت نیز دقیقاً منطبق با قانون می باشد لذا اعضای هیأت به اتفاق آراء بخشنامه موضوع شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده و عقیده به عدم ابطال و رد شکایت داشته اند. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض خواهد بود. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری