فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1399      

موضوع:

ابطال بخشی از بند 33 صورتجلسه مورخ 9/3/96 کمیسیون که ناظر به تعداد پارکینگ جهت مطب پزشکان است.

تاریخ:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010180                   

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/97/1399                 شماره دادنامه: 9809970906010180                    تاریخ:  8/5/98 

* شکات : آقایان 1- محمد 2- حسین 3- علی اصغر همگی سلیمانی صالح آبادی فرزندان عباس با وکالت آقای حمزه نعمت اللهی

*طرف شکایت : 1- کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یزد 2- شهرداری یزد

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بند 33 صورتجلسه مورخ 9/3/96 کمیسیون که ناظر به تعداد پارکینگ جهت مطب پزشکان است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون مذکور و شهرداری به خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

3- محاسبه پارکینگ مورد نیاز کاربری تجاری – خدماتی بر اساس جدول پارکینگ الزامی است ( پیوست شماره 1).

8- محاسبه پارکینگ مورد نیاز کلیه کاربری های تجاری – خدماتی بر اساس جدول پارکینگ و طبق مساحت اعلام شده الزامی است ( پیوست شماره 1). در محاسبه پارکینگ تجاری ، مساحت خالص واحدهای تجاری مد نظر می باشد. بدیهی است فضاهای دید یا حیاط مرکزی که در بخشی از مجتمع های تجاری قرار می گیرند ، مساحت آن برای یک بار جزء زیربنا و تراکم تجاری طبقه مزبور محسوب و مشمول ضوابط آن می گردد.

 

ضوابط محاسبه پارکینگ مورد نیاز کاربری های طرح تفصیلی شهر یزد

صفحه 183

 

ردیف

 

نوع کاربری

 

مقیاس

 

تعریف کاربری

 

مبنای محاسبه پارکینگ

 

تعداد پارکینگ

درصد پارکینگ بر معبر

 

توضیحات

 

5

 

 

 

تجاری ، خدماتی ( انتفاعی – غیر انتفاعی )

تجاری

 

 

محله

 

 

مطب پزشکان

 

 

به ازاء هر 50 متر مربع زیربنا مفید و یا هر مطب

 

 

5

 

 

 

50

 

هر کدام از معیارها که بیشتر باشد

                 
 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً به موجب تبصره ذیل بند 22 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب دفتر اسناد رسمی ، ازدواج ، طلاق ، دفتر روزنامه ، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است. ثانیاً به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/66 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است. لیکن بر خلاف موازین قانونی یاد شده به موجب بخشی از بند 33 صورتجلسه مورخ 9/3/96 کمیسیون مذکور پزشکان موظف گردیده اند که به ازای هر پنجاه متر مربع زیربنای مفید و یا هر مطب تعداد پنج پارکینگ تهیه نمایند و شهرداری یزد صدور پایان کار جهت پلاک مالکی موکلین را منوط به تهیه پارکینگ به تعداد یاد شده نموده که مغایر با موازین قانونی مذکور و رأی شماره 5/1204/90 مورخ 19/1/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای ابطال مصوبه را در قسمت مورد شکایت دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اداره راه و شهرسازی یزد علیرغم ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ در مهلت قانونی اقدام نکرده است.

هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی در تاریخ 9/4/98 با حضور اعضا تشکیل پس از بحث و بررسی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

با توجه به اینکه قانون تأسیس مطب پزشکان صرفاً ناظر بر بلامانع بودن فعالیت پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری است و ذیل تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری هم فقط دایر کردن دفتر مطب را از نظر این قانون استفاده تجاری ندانسته است و با آرای هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز منصرف از موضـوع شکایت می باشند و با توجه به اختیار کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها و اینکه مصوبه در قسمت مورد شکایت راجع به وضع مقرره در هنگام تأسیس ساختمان برای ایجاد مطب است بنابراین مصوبه خارج از حدود اختیار کمیسیون و مغایر قانون نیست با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شكايت صادر و اعلام مي نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری